Uitvoering 11-puntenprogramma 2006 - 2012

Ons 11 -puntenplan maakte indruk bij u!
Omdat wij de daadwerkelijke realisatie van ons programma voor ogen hebben, maken wij graag de balans voor u op van wat wij de afgelopen jaren verwezenlijkt hebben en wat onze doelstellingen zijn voor het laatste anderhalfjaar van deze legislatuur.

1. Cultuur
mallifiqueDe cultuurkalender, de kasteelconcerten, de actualisering van de DVD-theek, Mallifiësta, Mallifique, ... zijn slechts een greep uit de vele culturele activiteiten die de nodige ondersteuning van wijlen DBM-schepen Jan Van Roey en zijn opvolger DBM schepen Dries Van Dijck kregen en krijgen. Ook de uitbreiding van de muziekacademie in Oost- en Westmalle was steeds een prioriteit voor DBM.

Het verenigingsleven blijft primordiaal. DBM zal erop toezien dat verenigingen maximaal ondersteund blijven. In de PPS Malle zijn een nieuwe polyvalante kelderzaal, een nieuwe bibliotheek, een nieuwe cafetaria en nieuwe vergaderzalen voorzien. Schepen Van Dijck houdt alles nauwlettend in de gaten. Ook de ontwikkeling van de site Westmalle is van start gegaan.

2. Sport
DBM heeft nog steeds veel aandacht voor het sportieve gebeuren in Malle. De sportdienst werd uitgebreid, o.a. met extra mankracht, en de formalisering van de uitleendienst + logistieke ondersteuning werd vereenvoudigd. De atletiekpiste in Westmalle, een realisatie Joggenonder jarenlange impuls van DBM, is niet alleen een zegen voor de atletiekclub, maar net zoals de Finse piste een actiepunt van DBM dat werd gerealiseerd. De Junior-Action-Day, tennis, ... zijn projecten die DBM actief zal steunen om het sportaanbod in Malle nog uit te breiden. Door flinke onderhandelingen, geleid door de burgemeester namens DBM, hebben alle inwoners van Malle gratis het BK Cyclocross kunnen bijwonen. Intussen is Malle kandidaat voor de Organisatie van het wereldkampioenschap!

DBM waakt erover dat spoedig het kalendersysteem in voege treedt, zodat je op eender welke moment van de dag op de website kunt nakijken welke sport je kan beoefenen.

3. Onderwijs
Op het gebied van onderwijs is een veilige schoolomgeving altijd een prioriteit geweest voor DBM. Het voorstel vanuit de schoolraad voor een “rode” fietspadstrook werd dan ook gesteund door DBM. Nog in 2011 zal dit uitgevoerd worden. Er werd, mede dankzij DBM, al spelenderwijs Onderwijsgestart met Frans in de laatste kleuterklas en het eerste leerjaar. Internetverbindingin de gemeenteschool is thans ook een feit. In 2 klassen wordt actief/interactief onderricht gegeven met een smartbord. Dit zal systematisch, 1 klas per schooljaar, worden uitgebreid.
Er werd een algemene renovatie doorgevoerd, denk maar aan de modernisering van het turnmateriaal, het afdak, de ramen van de kleuterschool, de speelplaats, de speeltuigen. Deze planmatige aanpak zal worden verdergezet.

4. Open beleid
De vernieuwde Malse Courant zal u intussen allemaal al wel opgevallen zijn. De nodige software voor het digitaal loket werd aangekocht en intussen is er zelfs facebook! De procedure van de klachtenbehandeling werd aan uw noden aangepast en DBM zal over de verdere verbetering waakzaam blijven. Zo is DBM voorstander van een “vliegende klusjesbrigade” om op uw aangeven dringende herstellingen onmiddellijk uit te voeren. Zo krijgen kleine ongemakken geen kans om grote problemen te veroorzaken en dit zou bovendien kostenbesparend werken op lange termijn.

5. Ruimere Intergemeentelijke samenwerking
De wereld stopt niet aan onze gemeentegrenzen en twee kunnen meer dan één. DBM is er zich maar al te zeer van bewust dat de Ruimere intergemeentelijke samenwerkingsamenwerking tussen buurgemeenten op diverse domeinen een must is. Het beheer over het recyclagepark is overgedragen aan de intercommunale Igean, net zoals het beheer over en de ontwikkeling van het grootste deel van het industrieterrein. De intercommunale Pidpa zorgt via Hidrorio voor de hele afvalwaterproblematiek. De brandweerzone Rand staat in de steigers. Het is wellicht de grootste intergemeentelijke uitdaging van de komende jaren.

Ook internationaal is er tussen Malle en 4 Europese gemeenten een nauwe band. Voor haar inspanningen werd Malle en haar internationaal verbroederingscomité door Europa gelauwerd met de Golden Award. Malle is de eerste Belgische gemeente die deze onderscheiding ontvangen heeft. Niet in het minst is dit te danken geweest aan wijlen DBM-schepen jan Van Roey. DBM zet deze traditie voort.

Toerisme6. Dorpspromotie — toerisme
Malle is de trekpleister voor de ééndagstoerist. Met de uitbouw van het VVV-bureau tot een volwaardig regionaal kantoor dat diverse PWA’ers tewerkstelt en dat bovendien ook open is tijdens de “toeristische” uren, probeert DBM van de gemeente Malle een begrip te maken in de toeristische wereld. Zo is Malle de hoofdplaats van het Land van Playsantiën, een toeristisch samenwerkingsverband tussen Lille, Malle, Ranst, Zandhoven en Zoersel!
DBM was ook de eerste om Mallifique, een idee van en uitgewerkt door Ron Van Dyck, de nodige ondersteuning te geven. De molenomgeving werd aangepakt, net zoals enkele fietspaden uit het fietspadennetwerk. Ook een wandelwegennet is sinds september 2011 van start gegaan. Met het molendomein was Malle laureaat van de provincie Antwerpen voor de Monumentenprijs 2011.

7. Bedrijven & KMO’s
Zowel een Bedrijvenraad als een Middenstandsraad werden opgericht. DBM stond aan de wieg van beiden. DBM blijft streven naar de uitbreiding van het industrieterrein (momenteel ligt het dossier bij de POM). Malle eindigde op de tweede Bedrijven & KMO'splaats bij Mistery Shopper. Voor de herinrichting van de dorpskern van Westmalle heeft DBM er op toegezien dat de communicatie naar de bevolking, en in het bijzonder naar de Middenstand toe zo optimaal mogelijk is verlopen (waarvoor de gemeente Malle “pluimen” heeft ontvangen van Unizo). Mede op voorstel van DBM werd een aanspreekpunt bij de gemeente aangeduid. De dorpskern straalt weer dynamisme uit en zal dit na de inhuldiging van het kunstwerk op de Antwerpsesteenweg nog meer doen. De mini-ondernemersbeurs is intussen al een vaste waarde en de jobbeurzen in oktober 2009 en 2010 lokten een recordaantal gegadigden.

8. Gezonde financiën — efficiëntie
Gezonde financiën - efficiëntieDBM staat garant voor een sober maar efficiënt financieel beleid. Op financieel vlak bevindt Malle zich in de laagste categorie van de gemeentebelastingen. En, ondanks de huidige economische problemen, bevindt Malle zich toch in een gezonde financiële situatie. Onze DBM-schepen, Jules Mintjens, waakt erover dat het pact met minister Van Mechelen wordt nageleefd. Concreet betekent dit dat, in ruil voor een schuldvermindering van € 100 per inwoner, de gemeente geen belastingverhoging zal toepassen. DBM zal erop toezien dat Malle ook in de toekomst een fiscaal vriendelijke gemeente zal blijven!
Dank zij DBM is de schuldenlast van de gemeente gestaag afgenomen — van € 523 in 2005 naar € 363 in 2010 - en werd een aankoopdienst geïnstalleerd, die zeer duidelijk haar vruchten afwerpt.

9. Optimale dienstverlening — gemotiveerd personeel
Malle is in de provincie een voorbeeld naar Organisatie toe. Het managementteam doet uitstekend beleidsvoorbereidend, beleidsondersteunend en beleidsuitvoerend werk. De samenwerking gemeente — OCMW verloopt synchroom, in samenspraak en volgens dezelfde beleidsdoelstellingen. Dit is van het allergrootste belang, want de ruggengraat van een gemeente is haar personeel. De ICT voorzieningen zijn daarbij cruciaal, vandaar de glasvezelverbindingen tussen de diverse diensten van gemeente en OCMW. DBM-schepen Van Dijck en DBM-raadslid Defossez volgen en sturen dit.

De aanwerving van personeel blijft op objectieve basis gebeuren. Net zoals de dienstverlening aan de bevolking op gelijke wijze voor alle burgers dient te geschieden.
Optimale dienstverlening - gemotiveerd personeelDe wegenis- en rioleringswerken worden op een overzichtelijke wijze en tijdig bekend gemaakt aan de bevolking. Het hele wegennet van Malle is onder handen genomen, door overlagingen, bestrjkingen of volledige vernieuwing. De rioleringsprojecten volgen het schema van Hidrorio. Voet- en fietspaden werden heraangelegd. DBM-schepen Jules Mintjens heeft baanbrekend werk verricht in deze sector. Voor de kleinere mankementen dient nog steeds een specifieke klusjesploeg opgericht. DBM probeert het nog deze legislatuur te klaren.

10. Jeugd — nestors
Nu de jeugdverenigingen van Westmalle allemaal een dak boven hun hoofd hebben gekregen is het deze legislatuur de beurt aan de Oostmalse jeugd. DBM heeft de druk bij de coalitie hoog gehouden om de PPS-site Oost prioriteir te behandelen.Jeugd - nestors En intussen is het ook zover : de bouw van het jeugdcentrum in Malle is gestart.

Er is een beter en strenger fuifbeleid voor een onbezorgd uitgangsieven. Torenhof zorgt mee voor de opvang van onze kinderen tijdens de vakanties. Het seniorenbeleidspian is een feit. Senioren zetelen thans in (bijna) alle adviesraden. Een dagcentrum voor senioren is in het nieuwe Woon- en zorgcentrum in Malle geïnstalleerd. Naast het woon- en zorgcentrum werden nieuwe petanquebanen en een Finse Piste aangelegd. Voordien was ook het nieuwe Administratief Centrum van het OCMW ingehuldigd.

Groene & veilige gemeente11. Groene & veilige gemeente
DBM zal de komende jaren meer kleur in de straat trachten te brengen door bloemen en planten. Onder andere bij de heraanleg van de dorpskern in Westmalle heeft DBM hier aandacht aan besteed.

Intussen is in het straatbeeld duidelijk te merken dat DBM een actief beleid voert voor een veilig, aangenaam en leefbaar Malle : de heraanleg van het busstation met een verdubbeling van de fietsstallingen, de aanleg van het kruispunt Industrieweg — Antwerpsesteenweg, van het kruispunt Brechtsesteenweg — St. -Jobbaan, van het kruispunt Brechtsesteenweg — Antwerpsesteenweg; de vernieuwing van weg en riolering Merksplassebaan, Groene & veilige gemeenteTalondreef, Geurtsestraat; het nieuwe kerkhof in Westmalle, de vernieuwing van het kerkhof in Malle,; de fietspaden Brechtsesteenweg en Hoogstraatsebaan; de aankoop en afbraak van de Loda, klaar voor een volgend project.

Met de scholen wordt op regelmatige wijze overlegd om de schoolomgevingen veiliger te maken; dagelijks zijn er gemeentelijke verkeerstoezichters aan het werk, jaarlijks wordt een fluodag georganiseerd.

mondiaal beleidMondiaal beleid
DBM blijft solidariteit hoog in het vaandel dragen. Zij ondersteunt de werking van de mondiale raad, van de mondiale projecten van de scholen en van de mondiale bewegingen tenvolle en houdt zich aan een subsidiëring t.b.v. 0,7 % van haar begrotingsbedrag.

Brandweer
DBM heeft in burgemeester Harry Hendrickx een stevige Brandweervertegenwoordiger in het (pré)zonecollege en de (pre)zoneraad. Malle is als Z-centrum éénvan de 3 pijlers van de nieuwe zone. Intussen blijft de gemeente voldoende investeren in manschappen en materieel, zodat brandweer Malle steeds paraat blijft.

poltie voorkempenPolitie
Malle maakt deel uit van de politiezone Voorkempen. DBM-ers Dries Van Dijck, Elisabeth Joris en Harry Hendrickx hebben er mee voor geijverd dat een bijkomende wijkagent aan Malle is toegewezen. DBM onderneemt acties om de discrepantie tussen de federale en gemeentelijke dotaties tegen te gaan. Ondersteuning van de BIN’s (buurt informatienetwerken) blijft een aandachtspunt.