Gemeenteraadsverkiezingen 2012

Verkiezingsprogramma DBM — Democratische Beweging Malle


DBM heeft er intussen 18 jaren aan bestuursdeelneming in Malle opzitten. Dit is niet zomaar.
Van metafaan, sinds 1995, verschaft DBM klaarheid over haar standpunten. DBM heeft een tienpunten, intussen elfpunten, programmatie waarin haar visie wordt verduidelijkt en waarop
haar beleid wordt geschraagd.

Als DBM de verkiezingen instapt wil zij dat alle kiezers in Malle weten/kunnen weten waarvoor DBM staat. Dit elfpuntenprogramma biedt een overzicht van de standpunten van DBM. Met enerzijds een terugblik naar wat in 2006 vooropgesteld werd en wat tussen 2006 en 2012 verwezenlijkt werd.

Met anderzijds een heldere visie voor de komende legislatuur 2013-2018, met duidelijke, concrete doelstellingen en aanstipping van de DBM-prioriteiten.


Denken        
  Besturen      
    Malle  
      Maatwerk
     Bijsturen    
Doen        

 1. Aandacht voor cultuur en het socio-culturele leven

a) Het verenigingsleven brengt mensen samen, bouwt aan sociale netwerken en is een hefboom in de strijd tegen vereenzaming en verzuring. Mensen willen anderen ontmoeten. Daarom worden ze lid van een vereniging. Bovendien leert onderzoek dat het verenigingsleven een serieuze bijdrage levert aan de democratie en de maatschappelijke betrokkenheid. Wie als vrijwilliger in een vereniging actief is, heeft een positiever mensbeeld en voelt zich veiliger. Argumenten genoeg dus voor DBM en voor haar schepenen wijlen Jan Van Roey en nu Dries  Van Dyck om het verenigingsleven actief te ondersteunen. Deze ondersteuning gebeurt op drie vlakken :

 • Subsidiëring : onder de steunende kracht van Curama (cultuurraad van Malle) werd een zeer accuraat en helder subsidiereglement uitgevaardigd en verfijnd. Dit reglement beantwoordt aan de visie van DBM dat subsidiëring moet gekoppeld worden aan projecten, aan activiteiten, aan opleiding.
 • Logistieke steun : belangrijker nog dan subsidiëring is de logistieke steun die de gemeente aan de verenigingen, buurtschapswerking en organisatoren van socio-culturele evenementen verleent. Het arsenaal aan stoelen, tafels, WC-wagens, vlaggenmasten, sierboompjes, geluidsinstallaties, podia, piano’s, projectietoestellen, kiosk, naderafsluitingen e.d. werd uitgebreid. Zeer in het oog springend zijn de nieuwe grote paraplu’s en de partytentjes van de gemeente Malle. Al deze goederen worden of gratis of tegen een symbolische vergoeding ter beschikking gesteld, gebracht en terug gehaald door de gemeentelijke diensten. Dit vertegenwoordigt een aanzienlijke kostprijs. Maar het is een investering die loont. De toename aan buurtfeesten, speelstraten en verenigingsactiviteiten is exponentieel. Het “samen-leven” in Malle is authentiek, karakteristiek én vooral bruisend. Daarop blijft DBM prioritair inzetten.
 • Huisvesting : elke actieve vereniging en zeker elke jeugd- en sportvereniging heeft recht op zijn vaste stek. De huur- en terbeschikkingstellingsprijzen dienen laag gehouden te blijven, d.w.z. : beneden de kostprijs, zodat het benutten van de gemeentelijke gebouwen geen rem is op de ontwikking van activiteiten. Er is de voorbije jaren stevig geïnvesteerd in de infrastructuur. Het PPS gebeuren in Oost is eerst van start gegaan, gezien de consensus bij alle partijen (oppositie en meerderheid) in Malle om te starten met de jeugdlokalen in Oost. Dit jeugdcentrum is intussen gerealiseerd, met niet alleen lokalen voor de jeugdverenigingen en de Malmejo, maar bovendien met een polyvalente zaal en een repetitieruimte voor muzikale groepjes. Staan in de steigers : een nieuwe bibliotheek, een nieuwe cafetaria en keuken, een nieuwe onthaalruimte, vier nieuwe vergader- en ontmoetingslokalen, een repetitiezaal voor de Hamonie, gekoppeld aan de ruimtes voor Pinkeltje.

Overigens hoopt DBM dat de jeugdverenigingen hun lokalen zo nodig ook openstellen voor medegebruik door verenigingen van en voor volwassenen. Dat ook op dat vlak synergie wordt gecreëerd. En integratie.
De start voor een gelijkaardig PPS project in West is gegeven. Ook daar zullen in de komende legislatuur belangrijke bouwwerken van start gaan. Bouwwerken als ontmoetingsplaatsen voor alle Mallenaren. Want dat is waarover het gaat.

b) De door het Cultureel Centrum, intussen Gemeenschapscentrum, georganiseerde activiteiten kennen hoe langer hoe meer succes. Het biedt een zeer gevarieerd, waardevol, voor elk wat wils programma. Het vervult sinds een tiental jaren een centrumfunctie in de regio. Het centrum zal in de toekomst een eigen programmering blijven voeren. Een nieuwe gebouw is uiterst noodzakelijk voor de continuïteit en kwaliteit van haar werking.

Tijdens vorige legislatuur werd het voormalige gebouw van Loda aangekocht en werden de gronden gesaneerd. De site is klaar voor de inplanting van een nieuw polyvalant cultureel centrum, centraal gelegen in de dorpskern, deel uitmakend van het PPS project site West, naast een bibliotheek en nog allerhande openbare voorzieningen. Zo wordt cultuur in de brede zin van het woord bereikbaar voor iedereen.
Een mijlpaal in de culturele geschieden van Malle is de inrichting van de academie voor muziek, woord en dans. Deze academie heeft haar vaste stek gevonden in het inmiddels ook volledig aangepaste voormalige gemeentehuis in Oostmalle.
Het gemeenschapscentrum erkent en ondersteunt een aantal grote muziekorganisaties zoals Pop in Malle, Mallefiesta, Muziek in het Park, Festimalle, Kasteelconcerten en het concert van het Festival van Vlaanderen.
Samenwerking met verenigingen blijft één van de pijlers van de werkzaamheden, alsmede ondersteuning van initiatieven zoals Kunst in Malle met allemaal Malse kunstenaars, de vele tentoonstellingen in de oude pastorij, de Nacht der Verdwaalde zielen, Mallifique.
Weet daarbij dat de initiatiefnemer van Mallifiesta en Mallifique, DBM-er Ron Van Dyck is; van Festimalle en de Kasteelconcerten wijlen DBM schepen van cultuur Jan Van Roey en van Pop in Malle huidig schepen van cultuur DBM-er Dries Van Dyck.
Bovendien sieren enkele bijkomende kunstwerken het straatbeeld. “Kunst op straat” is een visie van DBM die al vele jaren actief wordt uitgevoerd in Malle, waardoor het artisiteke veel meer nabij wordt voor de burgers.

c) Er is een stevige dynamiek gegroeid in de bibs in Malle. De bib werd herschikt met een passende ruimte voor een DVD en CD-theek. De complete automatisering is doorgevoerd en de bibliotheek is nu ook partner op internet. Ook hierin heeft wijlen schepen Van Roey een belangrijke rol gespeeld.

Het nieuwe project “Bib aan Huis” is gestart, zodat ook minder mobiele Mallenaren boeken kunnen blijven ontlenen aan de bib. Het aanbod aan boeken, CD’s, DVD’s en multimedia is geactualiseerd.
In het PPS programma voor West komt de bibliotheek prioritair aan bod daar haar huidige huisvesting niet meer voldoet aan een aantal normen, vooral wat betreft kwalitatieve  belevering en uitstraling.
De bouw van de bib in Oost is gestart. De ingebruikneming ervan wordt begin 2014 gesitueerd. De mensen van de bibliotheek worden actief betrokken bij het project, zodat de inrichting op maat van Malle kan gebeuren.

Voor de periode 2013-2018 zijn dit de aandachtspunten van DBM :

 • De realisatie van de nieuwe bib in Oost .
 • De bouw van een nieuwe bibliotheek en een nieuw polyvalent cultuurcentrum, met bijpassende vergader- en activiteitenlokalen in het kader van het PPS project in West.
 • De voortdurende uitbouw van de uitleendienst en van de logistieke steun aan verenigingen, straten en gebuurtes.
 • De blijvende groei van de activiteiten georganiseerd door het Gemeenschapscentrum, al dan niet in samenwerking met onze verenigingen.
 • De intensifiëring van het gebruik van de Oude Pastorij als kunstencentrum.
 • De uitbreiding van de Academie voor Muziek, Woord en Dans met een middelbare graad.
 • De oprichting van een Kunstacademie. De eerste graad gaat dit jaar al van start.
 • De actie “Kunst op straat”.
 • De uitgave van een eigen cultuurkalender + van de nieuwe tweemaandelijkse brochure “Uit in Malle”.
 • De verdere automatisering en internettisering van bibliotheek en cultuurdienst.

 

2. Een open beleid

In voortdurend gesprek met de burger
Informatie en inspraak zijn sleutelbegrippen in de politieke visie van DBM.
Het streven naar besturen in openheid en samenspraak wordt door DBM ook effectief hard gemaakt.
In het begin van de legislatuur wordt een beleidsnota opgesteld en ter goedkeuring aan de gemeenteraad voorgelegd. Hierin worden in alle openheid en duidelijkheid de standpunten van het beleid en de praktische uitvoeringen ervan weergegeven. Om de 3 jaar wordt een evaluatienota opgemaakt. Aldus wordt t.o.v. elke Mallenaar duidelijk gemaakt waar het op staat.
De onthaalavonden voor de nieuwe inwoners zijn een ingeburgerd begrip geworden.
Het gemeentelijk informatieblad heeft een grondige opsmukbeurt gekregen met leesbare artikels, een klare indeling, een jonge lay-out, een objectieve weergave van de gemeentelijke beleidspunten.
De Malse Courant, de wegwijs brochure, de afvalkalender, de brochures van het Cultureel Centrum, de opendeurdag : het zijn de bouwstenen van de glazenhuispolitiek die door ons 12 jaar geleden zijn opgestart.
De herwaardering van de gemeentelijke adviesraden is een feit geworden. Sportraad, Gecoro, Jeugdraad, Cultuurraad, Milieuraad, Seniorenraad, Middenstandsraad, Bedrijvenraad, Adviesraad voor mensen met een beperking, zullen ook de volgende jaren een zeer belangrijke rol te vervullen hebben.
Informatieavonden en openbare vergaderingen voor bewoners van diverse straten en wijken i.v.m. aanleg van rioleringen en straten, i.v.m. wijziging structuurplan, i.v.m. omgevingswerkzaamheden, i.v.m. inplanting van een opvangtehuis, i.v.m. rooi- en onteigeningsplannen, i.v.m. de PPS in Oost : het is de onomkeerbare uitvoering van een beleid waarbij de burger actief betrokken wordt.
De specifieke dienst communicatie o.l.v. de communicatieambtenaar toont de vaste wil tot voortdurende verbetering van de informatiedoorstroming aan.
De website werd geactualiseerd. Vele linken naar andere sites zijn mogelijk gemaakt. Electronische briefwisseling is een feit. De website van Malle is een cruciale tool voor een klaar en direct contact tussen Overheid en burger.
Ook via facebook kan de burger interactief in contact treden met de gemeente Malle.
DBM-ers Dries Van Dyck en Dominique Defossez verleenden hun kennis en ervaring aan de gemeentelijke diensten voor de virtualisatie van het project ICT van de gemeente.
De klachtenregistratie is sinds 1 januari 2006 opgestart. Na de eerste kinderziektes is de klachtenbehandeling stevig werkzaam en kan de burger vanaf de meldingskaart tot de betrokken dienst de afhandeling van zijn probleem volgen.

In voortdurende politieke openheid en waardering voor alle gemeenteraadsleden
De taak van de oppositie is in de eerste plaats controle uit te oefenen op het gevoerde beleid. Daartoe wordt door DBM ook behoorlijk de kans geboden.
De fractieleiders ontvangen de verslagen van het College van Burgemeester en Schepenen. Omtrent belangrijke onderwerpen worden gespreks- en informatievergaderingen voor alle gemeenteraadslieden georganiseerd : i.v.m. het structuurplan en het mobiliteitsplan, i.v.m. de opmaak van de gemeentelijke begroting en het budget van het OCMW, i.v.m. de ontwikkeling van het PPS gebeuren.
Agendapunten van de oppositie op de gemeenteraad worden niet zomaar weggestemd.
DBM zal geen afbouw dulden.

Onze aandacht voor 2013-2018 zal uitgaan naar :

 • De kwaliteit van inwonersvriendelijke informatie- en inspraakmogelijkheden.
 • Heldere, overzichtelijke materiebrochures (sport, cultuur, administratie, afvalbeheersing, burgerlijke stand, vakantiewerking e.d.).
 • Voortdurende actualisering van de gemeentelijke website, met medegebruik voor verenigingen en grote organisatie.
 • Betere logistieke en financiële ondersteuning van de adviesraden en vooral goede en klare afspraken over taak en bevoegdheden van de adviesraden.
 • Verbetering van de klachtenbehandeling.
 • Virtualisatie van het project ICT van de gemeente.
 • Inpassing van het bestuursakkoord en van de beleidsnota in het nieuwe BBC systeem.
 • Doorgedreven aanwending van de huisstijl.
 • Versterking van de PR functie van de communicatiedienst.

3) Optimale dienstverlening – gemotiveerd personeel – openbare werken

a) Malle is in de provincie een voorbeeld naar organisatie toe. Het managementteam doet uitstekend beleidsvoorbereidend, beleidsondersteunend en beleidsuitvoerend werk. De samenwerking gemeente – OCMW verloopt synchroom, in samenspraak en volgens dezelfde beleidsdoelstellingen. Dit is van het allergrootste belang, want de ruggengraat van een gemeente is haar personeel. De ICT voorzieningen zijn daarbij cruciaal, vandaar de glasvezelverbindingen tussen de diverse diensten van gemeente en OCMW. DBM-schepen Van Dijck en DBM-raadslid Defossez volgen en sturen dit. De aanwerving van personeel blijft op objectieve basis gebeuren.

Aan de medewerkers wordt alle mogelijkheid geboden tot bijscholing en sociale promotie.
DBM is geen voorstander van het verlenen van premies om minder, dus deeltijds te werken. Als er iemand zou moeten beloond worden is het degene die voltijds werkt.
Studies hebben uitgewezen dat de vergrijzings- en pensioenproblematiek tot gevolg heeft dat er niet alleen langer zal moeten gewerkt worden, maar bovendien dat binnenkort de beschikbare arbeidsplaatsen onvoldoende ingevuld zullen kunnen worden, zodat het betalen  van premies om deeltijds te werken met het oog op het creëren van bijkomende arbeidsplaatsen achterhaald is.
Wel staat DBM soepel t.o.v. de combinatie werk en gezin.

Malle stapt vanaf 1 januari 2013 in het BBC project waarin elke beleidsbeslissing refereert naar de gemeentelijke beleidsnota én naar de gemeentelijke begroting. Een belangrijke evolutie voor Malle, maar ook een serieuze aanpassing voor de medewerkers. DBM is ervan overtuigd dat zij er o.l.v. de secretaris klaar voor zijn.

De uit te voeren taken door de gemeente zijn enorm toegekomen. Onze dienst grondgebiedzaken is verhuisd naar de gebouwen in het Industrieterrein. Het gebouw St.-Jozeflei 5 werd heringericht. De diensten sport, jeugd, mondiale zaken en binnenkort ook  cultuur worden er geclusterd.
Het samenwerkingsverband met het OCMW werd versterkt en alle diensten van en voor de sociale sector samengebracht in het Sociaal Huis. Duidelijker voor de gebruiker, efficiënter voor de diensten.
Sommige medewerkers zoals de aankoper en de personeelsverantwoordelijke werken zowel voor de gemeente als voor het OCMW.
Dit alles om de burger nog beter te kunnen dienen in ook voor de gemeentelijke ambtenaren comfortabeler omstandigheden.
Mede onder impuls van schepen Jules Mintjens werden belangrijke machines, prachtwagens en gespecialiseerd alaam aangeschaft, zodat het personeel van Malle accuraat kan handelen, de 21° eeuw waardig.

b) DBM is van oordeel dat één van de belangrijkste taken van een gemeentebestuur berust in een gelijke dienstverlening voor alle bewoners.

Dat is absoluut niet hetzelfde als het klassieke dienstbetoon, waarbij aan de politieke vriendjes of aan bepaalde belangengroepen voorrang wordt verleend of waar individueel belang zwaarder doorweegt dan het algemeen belang. DBM beseft dat er nog meer structuur en planning nodig is. Intussen werd de meldingskaart ingevoerd, zodat iedere burger zou moeten kunnen volgen wat er met zijn aanvraag of klacht is gebeurd. Dit dient nog te worden verfijnd.
Vooral het intern beheer van de taken en van de materialen was aan een grondige hervorming toe. Een magazijnier werd aangesteld om de stock van de materialen, het gebruik en verbruik ervan na te gaan en om systematiek in aankoop en aanvulling te brengen.
Een ingenieur organisator werd aangeworven om de veelheid aan uit te voeren grote werken én klussen te ordenen, de opdrachten te verstrekken en de uitvoering te controleren.
Een speciale klusjesploeg werd niet opgericht. Door hogervermelde reorganisatie was dit niet helemaal meer nodig. Dit wordt door DBM nauwlettend in het oog gehouden en zo nodig wordt er toch werk gemaakt van die klusjesploeg.
De toegankelijkheid van de administratie is in elk geval verhoogd. Er zijn meer openingsuren en het systeem van ontvangst na afspraak vindt hoe langer hoe meer ingang.

c) Schepen Jules Mintjens heeft intussen de reputatie gekregen van een stevig aanwezige schepen bij de openbare werken. Er zijn dan ook weer heel veel grote werkzaamheden in Malle uitgevoerd die het beeld van onze gemeente serieus hebben opgevijzeld :

PPS Oost : nieuwe jeugdcomplex met bijkomende polyvalente zaal
Restauratie van de Oude Pastorij
Bergingen voor de jeugdbewegingen
Woon- en Zorgcentrum Ter Bleeke
Assistentiewoningen
Dienstencentrum
Administratief Centrum van het Sociaal Huis
Aanbouw en verbouwing van Pinkeltje West
Overkapping speelplaats kleuterschool
Vernieuwing in asfalt met betonnen woord : overlaging, bestrijking, vernieuwing in beton of in klinkers van het merendeel van de straten in Malle o.m. Merksplassebaan, Geurtsestraat, Leegstede, Molendreef, Smekenstraat, Brechtsesteenweg, Steenovenstraat, Gemeentebos, Berckhovenstraat, Holstraat, Heuvelstraat, Heidemolenbaan, Heikantstraat, Jagersweg.
Vernieuwde doorgang centrum Malle-West : nieuwe voetpaden en fietspaden, verfraaiing van het dorpszicht.
Verdere uitvoering van het rioleringprogramma.
Heraanleg Dorpsweg : éénrichtingsverkeer en verfraaiing dorpszicht.
Herinrichting kruispunten : industrieterrein; Blijkerijstraat – Turnhoutsebaan; Sint-Lenaartsebaan – Akkerstraat; Brechtsesteenweg – Antwerpsesteenweg; Brechtsesteenweg – St.-Jobbaan; Brechtsesteenweg – Heikantstraat; Antwerpsesteenweg – Trappisten.
Herinrichting stationsomgeving busstation.
Fietsstallingen : Busstation, Zwanenstraat, De Schaggelen, Dorpsplaats.
Verfraaiing en onderhoud van de kerkhoven in Oost en West, ware ontmoetingsplaatsen.
Vernieuwing fiets- en voetpad Antwerpsesteenweg tussen Oost- en Westmalle.
Instandhouding + creatie van nieuwe “trage wegen”.
Heraanleg voetpaden in verkaveling Grootakker.
Bufferbekkens op nieuwe kerkhof in Westmalle en in Mariagaarde.

De wegenis- en rioleringswerken worden op een overzichtelijke wijze en tijdig bekend gemaakt aan de bevolking. Het hele wegennet van Malle is onder handen genomen door overlagingen, bestrijkingen of volledige vernieuwing. De rioleringsprojecten volgen het schema van Hidrorio. Voet- en fietspaden werden heraangelegd. DBM-schepen Jules Mintjens heeft baanbrekend werk verricht in deze sector.

Voor 2013-2018 zal DBM er alleszins op staan dat :

 • De aanwerving van personeel op objectieve basis blijft gebeuren.
 • Er infobrochures worden opgemaakt voor een duidelijk overzicht van de dienstverlening.
 • De meldings- en klachtenprocedure vlot verloopt tot het eindresultaat.
 • De BBC procedure feilloos wordt ingevoerd
 • De virtualisatie van het project ICT tot stand wordt gebracht.
 • De beken, grachten en bermen beter worden onderhouden.
 • Een overzichtelijke planning voor de openbare werken wordt opgesteld.
 • De klantvriendelijkheid van het personeel prioritair blijft.
 • De personeels- en werkingskosten beheersbaar blijven.
 • Het rioleringsprogramma strikt wordt gevolgd.
 • Het overlagen en bestrijken van de wegen tijdig en grondig gebeurt.
 • Trage wegen in ere worden hersteld.
 • De voet- en fietspaden volle aandacht krijgen.
 • De infrastructuur van de PPS projecten in Oost- en Westmalle ambitieus maar niet prestigieus wordt aangepakt, degelijk maar niet duur.

4. Onderwijs : Malle één grote scholengemeenschap

Malle herbergt 7 scholen, waarvan 5 scholen met een middelbare afdeling en 1 openluchtschool.
Dagelijks gaan er meer dan 6.000 kinderen naar school in Malle. DBM onderkent deze centrumfunctie voor de scholen. Onder impuls van Burgemeester Harry Hendrickx worden regelmatig vergaderingen met directies en verantwoordelijken gehouden omtrent gezamenlijke acties i.v.m. verkeersveiligheid, omtrent de aanpassing van het fonds Geldern, waarbij ieder kind van het 6° leerjaar een boek overhandigd krijgt, omtrent internationale scholenuitwisseling, omtrent orde en toezicht tijdens de dagen voor de vakanties.

DBM vindt de veiligheid rond de scholen van hoog belang. Dit gemeentebestuur kon
verkrijgen dat het project rond veilige schoolomgeving Maris Stella door het Vlaams
Gewest als modelproject werd aanvaard en uitgevoerd. Intussen vernieuwde De Lijn
er nog de opstapplaats.
Aan het Atheneum en Immaculata werd de zone 30 ingericht.
Voor de nieuwbouw van Immaculata in de Smekenstraat richt het Vlaams Gewest op
de Hoogstraatsebaan een nieuw kruispunt in, gekoppeld aan een veilige inrichting
van de schooltoegang.
In de St.-Jozeflei werden fietssuggestiestroken aangebracht.
In en om de Holstraat aan S.J.B. werd éénrichtingsverkeer en parkeerverbod
ingericht.
De gemeente tracht zo veel mogelijk mensen te mobiliseren om verkeerstoezichter
te worden. Dezen worden vergoed door de gemeente en voorzien van gepaste kledij.
Toch zijn enkele oversteken zo gevaarlijk dat DBM hier liever politiemensen zou zien.
Zij zijn veel opvallender, hebben jaren opleiding gekregen en hebben hoe dan ook
meer gezag dan toezichters.
Het is een wezenlijke taak van de politie om te waken over het welzijn van de mensen
en dus dat de burgers en vooral de schoolkinderen veilig een gewestweg kunnen
oversteken.

In samenwerking tussen de scholen, het gemeentebestuur, het Vlaams Gewest, de
Provincie en De Lijn werden de schoolvervoersplannen opgesteld.
De gemeente brengt jaarlijks een schoolrouteplan uit, waarop de meest veilige fietsroute
naar elke school wordt weergegeven.
Diverse lagere scholen behaalden het label 10/10 i.v.m. verkeersveiligheid en -educatie.
Jaarlijks worden tijdens de week van de mobiliteit verkeersklassen georganiseerd.
Het fietspad van de Brechtsesteenweg is intussen doorgetrokken tot aan de
Antwerpsesteenweg.
De aanleg van 2 vrijliggende fietspaden naast de Antwerpsesteenweg werd in 2012
op de begroting van het Vlaams Gewest geplaatst. De plannen zijn intussen zo goed
als afgewerkt, zodat binnen enkele jaren een optimale bereikbaarheid van de
scholen is verworven.

Ook voor andere initiatieven i.v.m. milieueducatie, scholierenparlement, boekenweek,
mondiale projecten, interscholencross is er heel wat gezonde samenwerking
en overleg tussen alle scholen en het gemeentebestuur.
Het mag ook gezegd dat DBM evenveel respect en interesse betuigt voor alle
scholen van welke tak ook. De vertegenwoordigers van DBM, de burgemeester op
kop, zijn jaarlijks trouwe bezoekers op alle opendeurdagen.
Er is in Malle ook een uitstekende samenwerking m.b.t. de sportinfrastructuur die
's avonds en tijdens de weekends ter beschikking wordt gesteld aan de gemeente
voor haar sportverenigingen.

De gemeente zelf is inrichtende macht van de Gemeentelijke Basisschool in
Westmalle. In deze school wordt aandacht gegeven aan pluralistisch onderwijs voor
iedereen op hoog kwalitatief niveau.
Onder dit bestuur is een heropleving merkbaar van de kleuter- en basisschool. Het
nieuwe schoolgebouw is een parel, de leerkrachten zijn zeer geëngageerd, het oudercomité
is zeer actief en enthousiast.

De speelplaats van de lagere school is vernieuwd net als de fietsenstallingen; de
speelplaats van de kleuterschool werd overkapt; er werden nieuwe speeltoestellen
geplaatst evenals nieuw turnmateriaal aangekocht.

Vooral is de internetverbinding in de gemeenteschool een feit en werden digitale lesborden
(smartbord) aangeschaft. Dit zorgt voor een zeer moderne aanpak van het
onderwijs, die stapsgewijze leerjaar na leerjaar wordt ingepast. Het gemeentebestuur
neemt lestijden ten laste voor zorg en voor de handhaving van volwaardige klassen
in De Horizon.

Onder leiding van voormalig DBM schepen Jan Boeckx werd, eind de jaren negentig,
de voor- en naschoolse kinderopvang ingericht. De beide pinkeltjes draaien op volle
toeren en Malle kan bogen op een flink draaiende kinderopvang.

Voor de komende zes jaren blijft onze aandacht gaan :

 • Naar veilige schoolomgeving, met uitvoering van de schoolvervoers- en schoolomgevingsplannen.
 • Naar blijvende ondersteuning van het schoolzwemmen, waarvoor met de gemeente Beerse een overeenkomst van preferentieel partnerschap werd afgesloten.
 • Naar coördinatie van interscholenactiviteiten.
 • Naar kwalitatieve uitbouw van de gemeentelijke lagere school, met planmatige aanschaf van digitale borden.
 • Naar versterking van de voor- en naschoolse kinderopvang.
 • Naar het stimuleren van het gebruik van alternatieve routes voor schoolkinderen.
 • Naar samenwerking op het vlak van milieueducatie, mondiale vorming en sport.
 • Naar politietoezicht op cruciale punten.

 

5. Toerisme – Dorpspromotie

Niet alleen wonen wij graag in Malle, wij zijn er ook fier op en dragen ons dorp maar
wat graag uit naar de buitenwacht.
Malle is voor de ééndagstoerist een vaste waarde geworden. Dit is vooral te danken
aan de flinke werking van Toerisme Malle, met haar vele vrijwilligers o.l.v. Jef
Belmans, en van de gemeentelijke dienst Toerisme met een voltijdse gemeentelijke
ambtenaar onder de bevoegdheid van DBM schepen Dries Van Dyck. Het toerismekantoor
kreeg een inplanting aan de voorzijde van het gemeentehuis. Volledig
gerenoveerd en smaakvol ingericht, neemt het een prominente plaats in, centraal in
onze gemeente. Dank zij enkele PWA-ers en vele vrijwilligers is het kantoor ook open
tijdens de "toeristische" uren. En dat loont. Duizenden bezoekers consulteren het
kantoor, waar zij vakkundig worden (be)geleid, naar de diverse initiatieven die door
de dienst Toerisme op het getouw worden gezet: de huifkartochten "Malle op
Vlaamse Wijze"; de fietstochten " Malle werkt, slaapt en ontwaakt", "Tripelen en
Trappelen in Malle"; de wandeltochten "Historisch Malle", "met een kar Mals lekkers
op stap". Stuk voor stuk initiatieven die op veel respons kunnen rekenen. Net zoals
de Kempense proeverij en de deelname aan De Schakel.

Malle vervult de centrumfunctie in het Land van Playsantiën, een toeristische cluster
van de gemeente Lille, Malle, Ranst, Zandhoven en Zoersel. Ook in dat verband
worden zeer gesmaakte initiatieven ontwikkeld zoals de fietstocht van Schors tot
Schuim met meer dan tweeduizend deelnemers.

Malle werd laureaat bij Vlaanderen Lekkerland, waar zij de meeste stemmen
behaalde van heel Vlaanderen en toch de titel van Ambassadeur aan Kasterlee
moest laten.
De molenomgeving en de molen zelf werden grondig aangepakt. Met het molendomein
was Malle laureaat van de Provincie Antwerpen voor de Monumentenprijs
2011. De tornadotoren werd grondig opgesmukt, de permanente tentoonstelling
vernieuwd. Ook hiervoor ontving de gemeente een subsidie van de Toeristische
Federatie van de Provincie Antwerpen. Met wie het goed samenwerken is. De
inschakeling in het fietspadennetwerk is daar een voorbeeld van. Onze
Trappistenroute is een absolute voltreffer en lokt jaarlijks vele duizenden fietsers naar
het hart in de Kempen, naar Malle. Het Trappistenpad was trouwens het eerste pad
waarop het systeem van de "routedokter" van toepassing werd.

Daarbij aansluitend is er sinds 2011 ook een provinciaal wandelwegennetwerk. Dit
netwerk bestrijkt intussen de hele provincie. Zopas, op 23 september, werd de
Leukste en Langste Wandeling van het land ingewandeld vanuit het kasteel de Renesse.

Stuk voor stuk sterke aantrekkingspolen voor onze gemeente.
Net zoals de uitmuntende reclame voor Malle tijdens de TV-reportage van het
Belgisch kampioenschap cyclo-cross in het geheugen van eenieder blijft. Of zoals de
beklijvende plechtigheid ter herinnering van de verongelukte piloten op het vliegveld
van Malle.

Of de uitstraling van de historische herbeleving van Mallifique. Memorabele
gebeurtenissen waarbij DBM nadrukkelijk aanwezig was.

Aan het cultuurhistorisch patrimonium werd ook de voorbije legislatuur behoorlijk wat
gespendeerd: het molendomein en de Tornadotoren werden reeds vernoemd. Maar
bovendien is er de blijvende zorg en onderhoud van het kasteel en het domein de
Renesse, de St.-Antoniuskapel, de Wolfskapel, de oude pastorij in Westmalle, die
stilaan uitgroeit tot de cultuurtempel van Malle.

Het beeldenarsenaal breidt zich uit: De Wip, de Mallemolen van het Leven, de
Laatste Poort. Kunst op straat. Kunst als geïntegreerd aantrekkingspunt. De
Heemkundige Kring inventariseerde het gemeentelijk kunstpatrimonium en is
momenteel ook doende om oude dorpszichten te plaatsen bij de huidige toestand.
Ook deze vereniging wordt erg gewaardeerd door DBM. Net zoals de VZW Domein
de Renesse, beheerder en behoeder van dit prachtige erfgoed. Middelpunt van
activiteiten én van groene weelde.

De werking van de Europese intergemeentelijke verbroedering wordt in Vlaanderen
en in Europa als voorbeeld gesteld over hoe het moet. In 2010 ontving de gemeente
Malle de gouden Award van Europa voor het project De Golden Bridge. De eerste
Belgische gemeente die deze Award gekregen heeft.

Opvallend in de werking is de uitwisseling van verenigingen en scholen. Vele
verenigingen hebben St.-Savin, Heusenstamm, Hartley-Wintney en/of Zakrzowek
intussen bezocht en zijn er opgetreden. Vanuit onze partnergemeenten komen even
regelmatig groepen en personen afgezakt naar Malle om de vriendschapsbanden
hecht te houden.

DBM wijst er trouwens op dat al deze onderwerpen op toeristisch vlak, op vlak van
de intergemeentelijke verbroedering, op het vlak van feestelijkheden onder de
bevoegdheid vallen van DBM schepenen wijlen Jan Van Roey en Dries Van Dyck die
hun taak uitstekend vervuld hebben.

Het zou fout zijn op onze lauweren te rusten.

Voor 2013-2018 houdt DBM in het oog :

 • Dat het toeristisch info kantoor als volwaardig regionaal kantoor bewaard kan blijven.
 • Dat de fietspaden uit het fietspadennetwerk en de voetpaden uit het voetpadennetwerk behoorlijk worden onderhouden. Voor elk pad dient een peter of meter te worden gevonden.
 • Dat onze monumenten worden gerestaureerd en geïntegreerd in het socio-culturele en toeristische gebeuren, in de eerste plaats het kasteel en het park de Renesse, die een blijvende draaischijf dienen te vormen in het socio-culturele leven van Malle en omgeving. De cultuurtempel van de Kempen. Reden waarom ook mankracht werd toebedeeld aan de VZW Domein de Renesse.
 • Dat Malle een centrumfunctie blijft vervullen op promotioneel vlak.
 • Dat de cluster Het Land van Playsantiën een begrip wordt in de toeristische wereld.
 • Dat VVV-Toerisme Malle initiatieven blijft ontwikkelen voor de ééndagstoerist en dat een perfecte samenwerking tussen gemeente en VVV mag blijven bestaan.
 • Dat de Oude Pastorij uitgroeit tot kunstencentum in Malle.

6. Ruimere Intergemeentelijke Samenwerking

De wereld stopt niet aan onze gemeentegrenzen en twee kunnen meer dan één.
DBM is er zich maar al te zeer van bewust dat de samenwerking tussen buurgemeenten
op diverse domeinen een must is. Dit wordt ook concreet uitgevoerd.

De uitleendienst doet veel beroep op de buurgemeenten om nadarafsluiting,
WC-wagens, tentoonstellingspanelen e.d. te bekomen als in eigen gemeente alles al
verhuurd is.

De uitbating van het zwembad in Pulderbos, gebeurde door de gemeenten Malle,
Zandhoven en Zoersel. Er staat een afsprakennota van preferentieel medegebruik
van het zwembad in Beerse op til.

De werkwinkel is een gezamenlijk initiatief van Malle, Zandhoven en Zoersel.
De gemeenten in het Noorden van het arrondissement werken onder Logo-Noord
samen op sociaal en medisch preventief vlak, zoals voor kankeronderzoek en antirookcampagnes.

Vijftien burgemeesters uit de regio, van Ranst over Malle tot Essen en Kalmthout,
vergaderen een viertal keer per jaar om een aantal problematieken gezamenlijk te
bespreken, pijnpunten aan te kaarten en standpunten in te nemen.

Ook de secretarissen en budgetbeheerders uit de regio blazen regelmatig verzamelen.
Er is het samenwerkingsverband tussen een dertigtal gemeenten en OCMW's
binnen Kina, waarvan de zetel in Malle gevestigd is.

De gemeenten van het midden van het arrondissement hebben een gezamenlijke
huisvestingsambtenaar en zoeken samen naar oplossingen i.v.m. wonen.

De prezone raad van de brandweer wordt door 26 gemeenten, waaronder Malle,
gevormd. Brandweer Malle is als Z-korps één van de toonaangevende korpsen in dit
samenwerkingsverband.

Burgemeester Harry Hendrickx is trouwens één van de vijf leden van het Brandweer
College. De zonewerking moet bijdragen tot meer efficiënte en adequate hulp, tot
betere opleidingen, tot grootschalige inzet bij zware calamiteiten, tot éénvormige
preventie, tot gestructureerde en gespecialiseerde uitrusting, tot sanering van het
aankoopbeleid.

De brandweerzone Rand staat in de steigers. Het is wellicht de grootste intergemeentelijke
uitdaging van de komende jaren.

De werking van de intercommunales Igean en Pidpa - Hidrorio wordt belangrijker met
de dag. Voor de uitbating van ons recyclagepark, voor de ontwikkeling van de industriezone,
voor de omvorming van de slachterij naar de aangename woonomgeving van
de Lamskroon, voor de controle van de veiligheid en gezondheid op het werk, voor
de toelevering van drinkwater en voor de hele afvalwaterproblematiek.

Voor het toerisme is er het Land van Playsantiën en voor de sport de
Noordkempische Sportregio.

Het Kempens Landschap ziet erop toe dat alle gemeenten binnen de Antwerpse
Kempen de specifieke Kempense troeven kunnen bewaren en uitspelen: landschappen,
historische gebouwen, waterpartijen, natuurgebieden, evenementen. In Malle werd
de grond rond de molen aangekocht samen met de gemeente.

Ook internationaal is er tussen Malle en 4 Europese gemeenten een nauwe band.
Voor haar inspanningen werd Malle en haar internationaal verbroederingscomité
door Europa gelauwerd met de Golden Award. Malle is de eerste Belgische
gemeente die deze onderscheiding ontvangen heeft. Niet in het minst is dit te danken
geweest aan wijlen DBM-schepen Jan Van Roey. DBM zet deze traditie voort.

DBM blijft erop toezien :

 • dat Malle steeds een win-win situatie behoudt bij de brandweerzonevorming
 • dat ideeën en projecten intergemeentelijk uitgewisseld en aangevuld worden
 • dat zoveel mogelijk lasten samen worden gedragen en dus worden gedeeld, zeker op het logistieke vlak
 • dat ook internationaal uitwisselingsprojecten tot stand komen. Mogelijks zelfs met “het Zuiden”.

7. Bedrijven en KMO’s : welkom in Malle

a) Malle is in het structuurplan Vlaanderen als economisch knooppunt voorzien. Ook
in het ruimtelijk structuurplan Malle is ruim aandacht besteed aan de ontwikkeling
van de bedrijventerreinen. De bouwvoorschriften moeten aangepast worden
teneinde een betere benutting van de beschikbare ruimte te bekomen: vb. niet rond
elk gebouw een groenscherm, vb. de verhoging van de bouwhoogte van de industriële
gebouwen, vb. het tegen elkaar bouwen van industriële hallen.

Naast de herwaardering van de huidige bedrijventerreinen wordt verder gewerkt
aan de uitbreiding van de bestaande zone. Dit is nodig. Malle heeft een bloeiend
economisch leven. Het aantal bedrijven blijft jaarlijks toenemen. In 2010 waren er
1220 BTW-plichtige ondernemingen in Malle. Een groei van 20,5 % op 10 jaar.

Qua tewerkstelling is dit nog meer in het oog springend. Malle heeft 8134 jobs voor
8913 inwoners op beroepsactieve leeftijd (18-64 jaar) hetzij een tewerkstellingscoëfficient
van 91,3 %. De enige gemeente in het Noorden van het arrondissement met zo'n hoog percentage.

DBM vindt het dan ook een kerntaak van het gemeentebestuur om voldoende
inplantingsmogelijkheden te voorzien aan aantrekkelijke voorwaarden. Zo werd
o.m. de belasting op de drijfkracht afgeschaft. In opdracht van de gemeente heeft
Igean de gronden Veroma aangekocht en is de procedure tot wijziging van het RUP
zo goed als afgerond. De uitvoering van de uitbreiding zal eindelijk, na een veel te
lange lijdensweg, in 2013 kunnen plaatsvinden. Ook hier drukt een duidelijke DBM
stempel op.

Intussen werd een Bedrijvenraad opgericht. Deze is niet alleen een adviserend
orgaan tussen de bedrijven en de gemeentelijke overheid, maar beoogt terzelfdertijd
een samenwerkingsorgaan te zijn dat initiatieven ontwikkelt naar gezamenlijke
veiligheidsorganisatie, naar samenaankoop van grondstoffen, inpakmaterialen,
energie, naar organisatie van jobbeurzen, naar uitwisseling van mensen, middelen
en kennis, naar netwerking.

Een manager werd voor en door het Industriepark aangesteld met ondersteuning
van de POM, teneinde de vooropgestelde doelstellingen te kunnen realiseren.

DBM-burgemeester Hendrickx was actief participant aan de initiatieven van Voka
te Antwerpen en de VKW in de Kempen.

Bij organisaties van bovenlokaal belang door bedrijven die ook voor de gemeente
uitstraling geven, mogen de bedrijven rekenen op logistieke en morele ondersteuning
door de gemeente. Zoals bij opendeurdagen en deelname aan Open Bedrijvendag.

Binnen de gemeentelijke administratie werd en wordt gestreefd naar meer éénvormige
dienstverlening en administratieve behandeling: coördinatie van ruimtelijke
ordening, milieu, brandpreventie en financiën. Maar ook inplantingsvoorwaarden,
subsidiëringsmogelijkheden, contacten met Provincie, Vlaams Gewest en Federale
Overheid moeten via de gemeente kunnen aangereikt worden. Een coördinator
werd intussen aangesteld.

De mobiliteit is van groot belang. De aansluiting op de - steeds weer uitgestelde -
ringweg rond Zoersel dient spoedig te worden bewerkstelligd. De werken zijn
opgenomen in de begroting van het Vlaamse Gewest en zijn in uitvoering. Eindelijk.

b) Opdat de bedrijven zouden floreren is er ook veel aandacht nodig voor de werknemers. Behoorlijke voorzieningen m.b.t. woon-werkverkeer, betaalbare huisvesting, kinderopvang, openbaar vervoer en veilige werkplaatsomgeving blijven aandachtspunten.

Opdat de bedrijven zouden floreren is er ook veel aandacht nodig voor de werknemers.
Behoorlijke voorzieningen m.b.t. woon-werkverkeer, betaalbare huisvesting,
kinderopvang, openbaar vervoer en veilige werkplaatsomgeving blijven aandachtspunten.
De werkwinkel, met een antenne in Malle, vormt een belangrijke schakel in de wisselwerking
tussen het aanbod en de vraag naar jobs.
Een beduidend aantal mensen vindt in Malle aangepast werk via sociale economie.
Malle telde eind 2010 eerder veel inwoners die tewerkgesteld waren onder één van
de sociale economiewerkvormen of tewerkstellingsmaatregelen, nl. 191. Aandacht
dient tevens verleend aan de initiatieven tot herwaardering van de technische
beroepen en ambachten.

c) Malle kent evenzeer een hoog aantal zelfstandigen t.o.v. haar bevolking: nl 1524
zelfstandigen of zelfstandige helpers voor 14.700 inwoners. Ook hier blinkt Malle
uit t.o.v. de rest van de Provincie. En dus verdient deze actieve bevolkingsgroep
eveneens speciale aandacht.

Via de 2-maandelijkse middenstandsvergaderingen is er inspraak in het gemeentelijk
beleid en wordt advies gevraagd en verstrekt. Voor de herinrichting van de
dorpskern van Westmalle heeft DBM er op toegezien dat de communicatie naar de
bevolking, en in het bijzonder naar de Middenstand toe zo optimaal mogelijk is
verlopen (waarvoor de gemeente Malle "pluimen" heeft ontvangen van Unizo).
Malle eindigde tweede bij Mystery Shopper, bekroning voor een klantvriendelijke
Middenstand !

De logistieke en financiële ondersteuning van middenstandsacties werd door het
DBM bestuur verhoogd. Niet alleen de kerstverlichting, maar ook de braderij en de
kerstmarkt horen daartoe.

De problematiek van de lang- en foutparkeerders in de dorpskernen is door het
afhaken van de politie en het depenaliseren van dit soort overtredingen in een
sukkelstraatje geraakt. Overigens in alle gemeenten. De politiezone heeft enkele
agenten aangenomen om specifiek aan dit tekort tegemoet te komen en dus om de
koppige fout- en langparkeerders te verbaliseren en te beboeten. Op die manier
zou terug meer parkeerruimte beschikbaar moeten komen.

Belangrijk is ook om de klanten een attitude aan te leren om niet telkens tot vlak
voor of zelfs haast in de winkel van bestemming te rijden, maar om de voldoende
aanwezige parkeerhavens te benutten zoals aan het gemeentehuis in West, of de
dorpspleinen in Oost en West, of aan de kerk in West of aan De Notelaar of in het
Park de Renesse.

Nog beter ware het om de boodschappen te voet of met de fiets te doen. Met
belgerinkel naar de winkel.

Hoe dan ook moeten onze dorpskernen aangenamer worden, leuker. Bij de
verkiezing van het mooiste plein in de provincie kwam Malle er om evidente
redenen niet aan te pas.

Van de dorpskerninrichting met aandacht voor wandelruimte, fietsruimte, parkeerruimte,
voor een boom en een bloem, voor een bank, een vlag en een beeld moet
dringend werk gemaakt worden. DBM zet het vooraan in de agenda.

Intussen is de Antwerpsesteenweg in Westmalle grondig aangepakt en verfraaid.
Winkelen is er alvast aangenamer.

DBM heeft er steeds voor geijverd dat de middenstanders ook toegang krijgen tot
het recyclagepark en dat ook zij, onder welbepaalde voorwaarden van de
huisvuilophaling gebruik kunnen maken.

Economie en ecologie samen in Malle.

DBM heeft alles in het werk gesteld voor een sterke promotie van Malle, waardoor
het aanbod op toeristisch en recreatief gebied aanmerkelijk is toegenomen. Malle
heeft een imago gekregen. Het Mals Mandje met allemaal Malse producten is er een
voorbeeld van.

Dit is zowel naar horeca, middenstand als naar industrie toe van onschatbare waarde.

Schepen van lokale economie DBM-er Jan Van Roey heeft dit alles weten te
waarderen en heeft aan de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie een mini KMO-beurs gekoppeld
in 2006. Dit jaarlijks weerkerend initiatief, ondersteund door de Provincie, heeft
een aanmerkelijk succes. Schepen Dries Van Dyck zet de traditie verder.

Voor de volgende legislatuur zijn dit onze aandachtspunten :

  • Industrie :
   • Uitbreiding van het industrieterrein
   • Betere invulling van het bestaande industrieterrein
   • Logistieke ondersteuning bij grensoverschrijdende niet louter economische activiteiten
   • Coördinatie van diensten, vergunningen en administratie bij één aanspreekpunt
   • Ondersteuning van de Malse bedrijvenraad voor een voortdurend contact en wisselwerking met het gemeentebestuur
   • Promotie van Malse producten en bedrijven
   • Aandacht voor de mobiliteit, het woon-werkverkeer en voor de sociale economie
  • Middenstand :
   • Coherent contact met de middenstand via de middenstandsraad
   • Logistieke én financiële steun bij organisaties zoals eindejaarsacties, kerstmarkt, braderij e.d.
   • Herinrichting dorpskernen, met aandacht voor parkeermogelijkheden, voor aangenaam vitrinekijken, voor een fris dorpsgezicht

 

8. Malle : haar jeugd, haar nestors

 Jongeren

DBM beseft maar al te goed dat de toekomst op de jeugd wordt gebouwd en dat alle
jeugdige idealen dienen te worden gekoesterd.
Jongerenwerking moet gestimuleerd worden. Kinderen en jongeren hebben recht op
verscheidenheid in het aanbod van vrijetijdsbesteding. Ze moeten dat aanbod ook
zelf mee gestalte kunnen geven en daarbij hoeft het niet alleen om ontspanning te
gaan. Jeugdwerk betekent nog veel meer: verantwoordelijkheid nemen, vriendschapsbanden
smeden, omgaan met diversiteit, leren geven en nemen enz…
Allemaal heel belangrijke sociale vaardigheden, die kinderen zich binnen het jeugdwerk
eigen maken.
Door de jeugddienst o.l.v. de jeugdconsulent en door de jeugdraad werden de driejaarlijkse
jeugdwerkbeleidsplannen geredigeerd en ter goedkeuring voorgelegd aan
de gemeenteraad. De doelstellingen die in het JWBP worden geformuleerd worden
zoniet gehaald, dan toch alleszins nagestreefd.
De jeugdraad is een stevig werkend adviesorgaan waarnaar wordt geluisterd.
De grootste zorg van DBM is voldoende kwalitatieve, goed bereikbare ruimte voor de
jeugdverenigingen en ontwikkeling van speelpleinen in heel wat gebuurtes en
verkavelingen.

Nadat de jeugdverenigingen van Westmalle allemaal een dak boven hun hoofd
hebben gekregen en Jeugdhuis Babylon werd gehuisvest was het de beurt aan de
Oostmalse Jeugd. De jeugdverenigingen werden nauw betrokken bij de opmaak van
de plannen en bij de uitvoering. Zij hebben in onderling overleg een verdeling van de
diverse lokalen bewerkstelligd en kunnen nu met zijn allen genieten van een bijzonder
mooie en bruikbare accommodatie. Een voorbeeld voor de regio, zoals gouverneur
mevr. Berx ook stelde. De Provincie en Europa betoelaagden het project omdat Malle
haar jeugd niet wegsteekt, maar precies in het centrum van de gemeente integreert
in het brede leven in gemeenschap. Het zal er ook gonzen van de bedrijvigheid want
in het globale PPS project op de site Oost wordt voorzien in een nieuwe bibliotheek,
vergaderzalen voor diverse socio-culturele verenigingen, de ateliers voor creatieve
vorming, de Fotoclub, de cafetaria, de Harmonie St.-Laurentius, de kinderopvang
Pinkeltje, Kind en Gezin enz…

En niet te vergeten een repetitielokaal voor ontbolsterende en ook meer rijpe rocken
popgroepjes. En een bijkomende feestzaal. En een overdekte speelruimte. En -
nog in de maak - omgevingsgroen en speeltuigen.

Het voorafgaandelijk verwerven van de gronden en de aanleg van de Schoolstraat
en de Vrijwilligersstraat zijn trouwens niet te veronachtzamen belangrijke stappen die
o.l.v. Burgemeester Harry Hendrickx werden gezet. Net zoals het verwerven van vele
eigendommen in de site West. Lange termijnvisie die loont.

De Chiro en de KSJ ondervinden alle medewerking voor de organisatie van een tentenfuif.
Jeugdclub Malmejo mag rekenen op een pak logistieke steun en medewerking
van het gemeentebestuur voor de Week van de Malmejo. Jeugdclub Babylon is in
groeiende ontwikkeling en toch reeds een vaste waarde voor de organisatie van een
reeks gediversifieerde optredens en concerten. Pop in Malle met DBM schepen Van
Dyck is partner van beide jeugdclubs.

Ondertussen is de samenwerking tussen Pinkeltje en de vakantiesportkampen een
feit. De grabbelpas- en swappasactiviteiten bieden een gevarieerd vrijetijdsaanbod
voor alle jeugdigen van alle leeftijden.
Er is een evenwichtige inspanning nodig vanuit het gemeentebestuur om de
jeugdafdelingen van sport- en culturele verenigingen op dezelfde wijze te subsidiëren
en te helpen als de klassieke jeugdverenigingen.
Ook de niet georganiseerde jeugd mag niet uit het oog verloren worden.
Het uitgangsleven in eigen dorp moet blijven kunnen.
Goede afspraken met horeca-uitbaters en organisaties (braderij, kermis, bals, fuiven
e.d.) moeten leiden tot aanvaardbare en beheersbare last. Een sluitingsuur om het
sluitingsuur lijkt DBM een onjuiste benadering. Wij houden het dan ook open voor de
jeugd.
DBM streeft in vele woonwijken en verkavelingen naar de aanleg van een publieke
speelruimte voor de kinderen. Terzelfdertijd ontmoetingsplaats voor hun ouders en
keuvelruimte voor de ouderen. Geïntegreerd in het woongebied en hopelijk bespaardvan juridische acties van verzuurde buurtbewoners. Zeer consequent werden vorige
legislaturen alle speelpleintjes vernieuwd en verfraaid.

Tenslotte is DBM er ook een absolute voorstander van dat de jonge Mallenaren ook
in eigen dorp kunnen blijven wonen. Als gemeente is er wel niet veel sturende
mogelijkheid om de huurprijzen en aankoopprijzen van studio's, appartementen,
gronden en gezinswoningen in toom te houden. Waar het enigszins kan moet de
gemeente het voortouw nemen in het voorzien van woongelegenheid voor jonge volwassenen.
Zo werden de kavels van het voormalige slachthuis eerst aan eigen
ingezetenen aangeboden en is er intussen een prachtige nieuwe woonwijk ontstaan:
de Lamskroon. Spijtig genoeg heeft de gemeente niet meer "voormalige
slachthuizen" in eigendom. Dan zou Malle betaalbaar wonen erg tastbaar op de
agenda kunnen plaatsen. Via het OCMW zullen in elk geval de eerstkomende jaren
op een gelijkaardige manier gronden in de Schaggelenweg worden aangeboden aan
onze jongvolwassenen om een eigen stek in eigen dorp te kunnen bekomen en te
kunnen betalen. En ook de ruimte van het oude rusthuis De Herfstzon biedt
mogelijkheden.

De lijst DBM is flink verjongd en vernieuwd.
DBM draagt het woord beweging en dus die veranderende vernieuwing in zich. Zij is
het aan haar naam en status verplicht om ook in haar vertegenwoordiging jonge
mensen aan bod te laten komen in verantwoordelijke posities. Dries Van Dyck werd
dan ook schepen in opvolging van Jan Van Roey.

Voor DBM zijn volgende doelstellingen prioritair :

 • Aangepaste uitrusting voor de jeugdverenigingen in de sites Oost en West
 • Aandacht voor de niet-georganiseerde jeugd
 • Een controleerbaar doch onbezorgd uitgangsleven in eigen dorp, in Malle
 • Een afsprakennota i.v.m. fuiven
 • Blijvende samenwerking tussen Pinkeltje, Jeugddienst, Sport-it en Sportdienst voor uitbouw van de vakantiewerkingen met Swappas en Grabbelpas en met sportkampen
 • Intense samenwerking met de jeugdraad
 • Consequente ontwikkeling, uitrusting en onderhoud van de speelpleinen
 • Betaalbare woongelegenheid voor jonge mensen en gezinnen

 

Senioren

De onder impuls van wijlen Luc Van Dyck, echtgenoot van Greet Jespers, en van
schepen Boeckx opgerichte seniorenraad is ondertussen uitgegroeid tot een zeer
vlot draaiende en actieve adviesraad.
Deze seniorenraad als overkoepelend orgaan voor meer dan een kwart van de
bevolking is geen overbodige luxe.
Integendeel, het is een noodzaak in de wisselwerking met en advisering van het
gemeentebestuur.
Bij de gepensioneerde bevolking zijn nog heel veel mensen actief.
Zij beschikken over het meest vrije tijd. Het behoort aan het gemeentebestuur om
ervoor te zorgen dat vrijetijdsbeleving zinvol kan verlopen en dat de senioren een
breed spectrum aan activiteiten kunnen ontplooien.
Op socio-cultureel, muzikaal, sportief en recreatief gebied.
Onze DBM-kandidaat Jan Van Gestel is voortrekker van sport +, wekelijkse sportactiviteiten
voor 55-plussers gegroeid uit de "silveraction day" van de sportdiensten.
Maar ook educatief, in het zich eigen maken en vertrouwd worden met de moderne
communicatietechnieken: e-mail, website, scannen en surfen, allemaal termen en
behendigheden die ervoor moeten zorgen dat het computeranalfabetisme geen
plaats krijgt in onze samenleving. Of het leren van een andere taal, of het maken van
een culturele reis, of samen gewoon op stap gaan.
Allemaal dingen waarvoor een gemeentebestuur het nodige kader dient te scheppen.
Zoals ook de eigen pagina's in de Malse Courant en op de gemeentelijke website een
ondersteuning zijn.
Ook voor onze nestors zijn de fietspaden en het onderhoud ervan van belang. Net
zoals vergaderzalen. En zitbanken, die ondertussen op hun initiatief op vele plaatsen
in de gemeente werden geïnstalleerd.
En petanquebanen. In 2007 moest van DBM een overdekte petanquebaan in Malle
aanwezig zijn. Het is wel 2011 geworden, maar de overdekte petanquebaan is er.
Tevens hield DBM in 2006 voor dat naar een door de senioren zelf beheerd dagcentrum : een ontmoetingsruimte met cafetaria diende gestreefd te worden.
Een Babylon of Malmejo voor senioren. Ook dit dienstencentrum is een feit.

In het Sociaal Beleidsplan van het Sociaal Huis in Malle, het samenwerkingsverband
tussen gemeente en OCMW, is heel veel aandacht besteed aan de senioren. DBM
steunt dit programma uiteraard, omdat het mede onder haar impuls tot stand is
gekomen. Eén derde van de OCMW raad is DBM-er!
De zorgbehoevende senioren komen onder het luik "Solidariteit in het sociaal beleid"
aan bod.
In DBM zijn alle generaties vertegenwoordigd. Ook de senioren, met Jan Van Gestel,
Greet Van Dyck-Jespers, Carl Rens, Jules Mintjens en Jan Boeckx. Een kwart van
de lijst voor een kwart van de bevolking.
DBM: een weerspiegeling van de maatschappij.

Voor DBM gelden volgende aandachtspunten :

 • Een voortdurende interactie tussen gemeentebestuur en seniorenraad
 • Aandacht voor de kleinere ontmoetingsplaatsen, voor goed berijdbare fietspaden en bewandelbare voetpaden
 • Onderhoud en aanvulling van zitbanken
 • Daadwerkelijke steun voor het inpassen van ouderenvoorzieningen
 • Het garanderen van de aanwezigheid van senioren in de gemeentelijke besturen om hun eigen problematiek aan te kaarten en onder de aandacht te brengen
 • Inrichting van educatieve sessies i.v.m. de moderne communicatiemiddelen en vreemde talen
 • Gestage ontwikkeling van de meest verscheidene sportactiviteiten voor senioren

9. Een groene en veilige gemeente

Malle een milieuvriendelijke gemeente

DBM staat op een gezonde leefomgeving. In het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan
worden woon-, groen-, industrie-, landbouw- en recreatiezones duidelijk omlijnd.
Vlaanderen is het dichtst bevolkte gebied van de wereld. Er moet derhalve omzichtig
omgesprongen worden met onze omgeving, onze natuur.

Malle moet haar inwoners verder een milieuvriendelijke attitude aanleren. De
informatie- en opleidingscampagnes moeten continu doorlopen. Heel wat acties in
scholen worden ondersteund. De aanleg van bufferzones in het park van
Mariagaarde door de gemeente heeft daar geleid tot een waar natuureducatiegebied.

Het recyclagepark is voorbeeldig uitgewerkt, net als de huisvuilophaling. Er wordt in
Malle effectief veel minder afval geproduceerd dan een aantal jaren geleden. De
overdracht aan Igean van het beheer van de huisvuilverwerking betekent een
structurele verbetering en vermindert "afvaltoerisme".

Selectieve ophaling is een feit geworden, net als compostering.

Op milieuhinder van bedrijven, boerderijen en particulieren wordt nauwlettend
toegezien en waar nodig beteugeld. Milieuovertredingen worden als zeer hinderlijk
ervaren voor de kwaliteit van onze leefomgeving, denk maar aan sluikstorten of
-verbranden. De gemeente heeft hier een belangrijke opdracht. Klachten van inwoners
moeten serieus genomen worden en op eenvormige wijze geregistreerd. Een goed
milieubeleid staat of valt nu eenmaal met een goede handhaving.

Het park de Renesse moet de groene long van het dorp blijven, een echt park, zij het
geen reservaat. Een parkbeheersplan werd opgesteld, doch stuitte op irrelevante,
haast ridicule opmerkingen van Monumenten en Landschappen. Wij houden ons
eraan en zien toe op de uitvoering ervan als noodzakelijke stap in ons milieubeleid.
Dit is ook waarneembaar. Samen met de VZW De Renesse werd een authentieke
fruitbomen partij geplant en werd de hele zone tegen de Rooistraat aangepakt.

Het vliegveld moet alsdusdanig bewaard blijven, dus met slechts de beperkte
recreatieve bestemming die het nu heeft. De ganse omgeving is een prachtig
natuurgebied, dat bovendien de onontbeerlijke landelijke rust uitstraalt.

Er werd dan ook met de militaire overheden een beheersplan opgesteld ter
ontwikkeling van de natuurlijke omgeving.

DBM houdt de situatie scherp in't oog en is resoluut tegen de inplanting van een
luchthaven of zelfs de ontwikkeling van een volledige luchtrecreatieve infrastructuur
met hotels, verblijfsentiteiten, chalets e.d. meer! Deze waakzaamheid is nu zeker
geboden, want het Ministerie van Defensie wenst het Domein te verkopen. Vanuit
zeer uiteenlopende hoeken is er interesse. Zelfs Ademloos en Straten-Generaal, 2
actiegroepen waarvan wij dachten dat zij zeer democratisch de belangen van de
burger dienden, blijken ook eigenbelangers te zijn. Zij hebben publiekelijk gepleit
voor de aanleg van een luchthaven in Malle, met een sneltramverbinding langs de
autostrade. Als het maar weg is uit hun eigen Antwerpse achtertuin.

Malle bestaat voor bijna 25 % uit bos en vormt dus echt een groene long voor heel
de regio. De natuur staat open voor ons. DBM staat open voor de natuur.
Erfgoedlandschappen die wij koesteren rond de Trappisten en in Blommerschot -
Zalfen. Waar het kan, wenst DBM aanvulling van het bosgebied.

Het openbaar domein moet goed onderhouden en verfraaid worden. Dit kan ook door
de buurtbewoners zelf, zoals de Lammekensstraat bewijst met haar straatrijfwedstrijd.

Meer groenaanleg in de straten, meer bloemen, meer planten. De herinrichting van
de Antwerpsesteenweg is er een voorbeeld van. Dank ook aan Den Grooten Buurt
die het centrum van Oostmalle bebloemt.

Maar ook goed onderhouden kanten en bermen, bomen en planten, prieeltjes e.d.Herwaardering van kleine landschapselementen, houtkanten, poelen.
Ter promovering hiervan geeft de gemeente Malle subsidies. Te weinig mensen
maken er gebruik van.

Gescheiden riolering, kleinschalige waterzuiveringsinstallaties, aanleg van regenwaterputten,
wateropvangzones, aanleg van grachten en greppels, plaatsen van
dammen en debietverlagende obstakels zijn absoluut nodig om zowel wateroverlast
als watervervuiling aan te pakken. DBM en bij uitbreiding de gemeente Malle volgen
hierbij een strikt schema. Merkwaardig genoeg nemen Sp.a en Groen! een flinke
bocht in het rioleringsbeleid als het op de plichten van de bewoners aankomt, zoals
in het dossier "Leegstede".

Via de VMM en de POM wordt momenteel in opdracht van de gemeente een studie
gemaakt ter oplossing van de problematiek op het Industrieterrein De Schaaf -
Delften rond de scheiding van afvalwater en hemelwater.

Een kapreglement is van toepassing in de gemeente, met als voornaamste boodschap
dat gekapte bomen best vervangen worden door inheemse tuinbomen, waarvan
een lijst wordt meegedeeld aan de burgers.

Bij ruimtelijke ordening zijn kernversterking en inbreiding sleutelwoorden. Ook op het
Industrieterrein. Waar dus niet rond elk perceel een groene band wordt voorzien,
maar wel een bredere groene gordel rond het industriepark. Nieuwe
bouwvoorschriften zijn in de maak, zodat onze bedrijven ook aan inbreiding kunnen
doen en een efficiëntere benutting van de schaarse grond door vb. een hoger
gebouw en het tegen elkaar bouwen van bedrijfshallen.

Malle heeft de voorbije legislatuur ook een effectief diervriendelijk beleid gevoerd,
waarrond afspraken met o.m. Gaia werden gemaakt.

DBM staat voor :

 • waakzaamheid dat er geen luchthaven in Malle komt
 • professionele informatie omtrent de milieuproblematieken
 • koesteren van onze bossen rond de Trappisten en in Zalfen – Blommerschot
 • uitvoering van het parkbeheersplan
 • degelijker onderhoud van plantsoenen en van het openbaar groen
 • meer kleur in de straat door bloemen en planten
 • uitvoering van het structuurplan
 • stimulering van de inwoners – steeds op vrijwillige basis – tot het aanbrengen van landschappelijk waardevolle elementen
 • behoud van het bosgebied
 • ondersteuning van educatie rond milieu en ruimtelijke ordening

Malle een veilige gemeente

Het zo fel besproken onveiligheidsgevoel heeft te maken met heel wat
factoren: de berichtgeving in de media over criminaliteit, de verkeerslast in de buurt,
het onveilige kruispunt dat men moet oversteken, het nachtlawaai, het vandalisme,
drugs waar men zoveel over hoort, agressief gedrag, hooliganisme.

DBM is hiervoor niet blind en opteert voor een globale aanpak: verkeersbeleid,
politiebeleid en preventiebeleid staan niet los van elkaar.

Verkeersbeleid
Het mobiliteitsplan van Malle, goedgekeurd door Gewest, Provincie en de Lijn werd
in 2001 goedgekeurd en dient als stabiele basis om het verdere beleid op te
schoeien.

Zowel qua veiligheid, mobiliteit als verkeersleefbaarheid werd Malle geanaliseerd en
werden zeer gefundeerde voorstellen aangedragen :

 • invoering van zones 30 in de woongebieden
 • overgang van 30 naar 50, 70 tot 90 volgens weloverwogen normen
 • uitschakeling van sluipwegen
 • doortrekking van de ringweg rond Zoersel tot het industrieterrein
 • dorpskernhernieuwing met herinrichting van de doortochten
 • ontwikkeling van ronde punten en verkeersregelaars
 • aanleg van fiets- en voetpaden
 • snelheidsremmende maatregelen
 • opkrikken van het openbaar vervoer met als toekomstvisie opnieuw een tram (een ‘lightrail’), voor snel en comfortabel prioritair vervoer! Enz…

Tijdens de voorbije en de volgende jaren wordt dit mobiliteitsplan stap voor stap uitgevoerd.

DBM was de stuwende kracht achter de aanleg van de fietspaden, met subsidiëring
door het Vlaams Gewest voor 80 % van de fietspaden naar Rijkevorsel en naar
Brecht. Eigenlijk is het subsidiëring voor 20 % door de gemeente Malle aan het
Vlaams Gewest, want het zijn gewestwegen. Veiligheid heeft zijn prijs, maar het is
het waard.

Zopas is het vernieuwde fietspad langs de Zoerselbaan ingereden. En wellicht het
belangrijkste nieuws is dat het Vlaams Gewest een nieuw fietspad langs de N12 van
Westmalle naar St.-Antonius op haar begroting heeft goedgekeurd en dat de
inplantingsstudie door het PAC (Provinciaal Audit Comité) waarvan de gemeente
Malle deel uitmaakt, is goedgekeurd in september jl. Er kan nu aan de uitvoering
gewerkt worden, te beginnen met onteigeningen. Voor dit fietspad heeft DBM onafgebroken
geijverd.

De zwakke weggebruiker dient aangemoedigd te worden, het autoverkeer ontmoedigd.

Toch moet met de realiteit van de auto en van het vrachtvervoer rekening wordengehouden en dient bv. ons industrieterrein behoorlijk ontsloten te worden en mogen
onze dorpskernen niet nog meer dichtslibben. Vandaar dat in een samenwerkingsverband
van de gemeenten uit de Noorderkempen en de Provincie Antwerpen tot
één visie werd gekomen omtrent de ontsluiting van de Noorderkempen. Daarbij
wordt de ringweg van Zoersel doorgetrokken in eerste instantie tot de
Antwerpsesteenweg en vervolgens in een later stadium van de Antwerpsesteenweg
tot de St.-Lenaartsebaan, synchroon met de infrastructuurwerken die dan moeten
uitgevoerd worden in St.-Lenaarts en Rijkevorsel. Het is inderdaad niet de bedoeling
om het probleem te verplaatsen naar het volgende dorp maar om het in globaliteit op
te lossen.

Ook voor de komende jaren staat DBM erop dat een belangrijk deel van de
investeringen gaat naar de uitvoering van het mobiliteitsplan en dus naar de
verkeersveiligheid en -leefbaarheid in onze verkeersdrukke gemeente.

In samenspraak met het Vlaams Gewest werden de gevaarlijke kruispunten
heringericht : Antwerpsesteenweg - Industrieterrein; Blijkerijstraat - Turnhoutsebaan;
St.-Lenaartsebaan - Akkerstraat; Brechtsesteenweg - Antwerpsesteenweg;
Brechtsesteenweg - St.-Jobbaan; Brechtsesteenweg - Heikantstraat; Antwerpsesteenweg
- Trappisten.

De Brechtsesteenweg van de St.-Jobbaan tot de Antwerpsesteenweg werd volledig
vernieuwd met 2 vrijliggende fietspaden. De stationsomgeving van het busstation in
Oostmalle werd veilig en fraai heringericht. Het fiets- en voetpad langs de
Antwerpsesteenweg tussen Oost- en Westmalle werd vernieuwd.

Het gemeentebestuur zorgde voor de fietssuggestiestroken in de St.-Jozeflei,
voor een veilige indeling van parkeerstroken in de Blijkerijstraat en Berckhovenstraat,
voor bloembakken in de Ganzenkuil, voor een verkeerssluis in de Slachterijstraat,
voor heraanleg van de voetpaden in de verkaveling Grootakker, voor instandhouding
+ creatie van nieuwe trage wegen.

Ook verkeersklassen en het verkeerspark moeten op volle toeren blijven draaien.
Scholen en bedrijven mogen op DBM rekenen in de strijd tegen asociaal vervoer, in
de ontwikkeling van behoorlijk openbaar vervoer van en naar het werk, van en naar
de school.

DBM staat dan ook achter de jaarlijkse fluo-actie van de scholen opdat fietsers en
voetgangers "Gezien worden". De gemeente geeft intussen een schoolrouteplan uit,
waarin de meest veilige weg van en naar de scholen wordt aangegeven.

Tenslotte verdienen de verkeerstoezichters ons aller respect.

 

Politiebeleid
De interpolitiezone "Voorkempen" bestaande uit de gemeenten Malle, Brecht, Schilde
en Zoersel is een feit. De voormalige 4 politiekorpsen en 3 rijkswachtbrigades
vormen sinds 2001 één korps.

De politieraad is in actie vanaf april 2001. Het dagelijks bestuur geschiedt door het
politiecollege, samengesteld uit de 4 burgemeesters en de zonechef.

De feitelijke organisatie van de geïntegreerde politie wordt grotendeels onttrokken
aan de gemeente zelf.

Toch dient erover gewaakt dat Malle steeds een win-win situatie behoudt bij deze
zonevorming. Dit beduidt dat de basispolitiezorg binnen de gemeente kwalitatief
sterker wordt en dat de financiële lasten voor de gemeenten niet worden verhoogd.
Dit laatste is absoluut niet gelukt. De meerprijs voor politiewerking voor Malle is
gigantisch.

De organisatie van de interpolitiezone kost handenvol geld. Naast de integratie van
de zeven korpsen werd een autonoom secretariaat, financieel beheer, onderhoudsen
logistieke functionaliteit georganiseerd. De federale overheid onderschat dit
schromelijk. De belofte van de federale overheid dat het voor de gemeenten een
financiële nuloperatie zou worden werd niet nagekomen, met alle financiële gevolgen
vandien voor de gemeente. Malle, DBM burgemeester Hendrickx op kop, heeft zich
steeds verzet tegen deze éénzijdig opgedragen regeling.

Een herziening van de lasten per gemeente dringt zich eveneens op. De gemeenten
Schilde en Malle dragen per inwoner van € 20 tot € 15 meer bij dan Brecht en
Zoersel. Uiteraard is bevolking niet het enige criterium, maar het is duidelijk dat
bijsturing nodig is. Vooral ook omdat DBM zich ook zorgen maakt over het eerste, het
verstrekken van de basispolitiezorg. De afstand tussen burger en politie neemt terug
toe. Politiezorg op maat van de diverse leefgemeenschappen brokkelt af. Het
inlevingsvermogen van de politiemensen in het specifieke reilen en zeilen van elke
gemeente en zelfs van elk dorp in die gemeente is zeker niet versterkt.

DBM stelt vast dat de nadruk meer komt te liggen op het hebben dan het zijn. Het
materiële dient blijkbaar eerst beschermd. Voor DBM komt dit op de tweede plaats.

Prioritair moeten onze kinderen veilig naar school, met bemande oversteekplaatsen,
bij voorkeur door politiemensen bemande oversteekplaatsen, zoals op de
Hoogstraatsebaan of aan het kruispunt Antwerpsesteenweg - St.-Lenaartsebaan.

Prioritair moet het buurt- en straatleven worden opgekrikt. Een goede samenhang
vormt de sterkste sociale controle. De ogen van de buur zijn 10 keer straffer en zijn
vooral directer en effectiever dan de ogen van een camera. Dit houdt ook in dat er
minder formeel, minder bureaucratisch moet worden gehandeld bij organisaties van
buurt- en straatfeesten en zelfs bij grotere organisaties die het gemeenschapsleven
bevorderen. De paperasserij en regelneverij mogen geen rem zijn voor de ontwikkeling
van die - zelfs grootschaligere - initiatieven. De Burgemeester blijft het best geplaatst
om de effecten van de lokale initiatieven in te schatten.

Er is nog werk aan de winkel zeker nu de interventieploegen gecentraliseerd gaan
worden en de "inleefafstand" met onze dorpsgemeenschappen vergroot.

Politie heeft veel meer taken dan het aanpakken van de grote criminaliteit. Daar
zouden de politiemensen en zeker de vakbondsafgevaardigden van de politie zich
bewust van moeten zijn. De politie moet er zijn voor de mensen en niet omgekeerd !

De aandachtspunten voor 2013-2018 zijn de volgende :

 • In iedere gemeente blijft een lokale politiepost, met gebruikelijke openingsuren tijdens de week + één avond per week en één of twee zaterdagvoormiddagen per maand.
 • In Malle moeten naast de wijkinspecteurs nog voldoende manschappen aanwezig zijn om basispolitiezorg aan te bieden. De door de burgemeester en door de gemeenteraad vooropgestelde beleidsmatige prioriteiten dienen uiteraard door de zone, maar in het bijzonder door het lokale detachement te worden uitgevoerd.
 • Nastreving van synergie tussen de politiediensten en de andere gemeentelijke diensten zoals sociale dienst en OCMW o.m. omtrent drugspreventie, slachtofferhulp, familiale conflicten.
 • Nadruk op preventie. Slechts bij doorgedreven onwil en manifest wangedrag volgt repressief ingrijpen.
 • Streven naar alternatieve bestraffing.
 • Verfijning van de GAS reglementering en van de naleving ervan.
 • Bestrijding van het fout parkeren, zeker in de blauwe zones.
 • Herschikking van de gemeentelijke dotaties.
 • Meer inlevingsvermogen en minder formalisme bij lokale evenementen.
 • Ondersteuning van de inhoudelijke krachtlijnen binnen de IPZ Voorkempen.
 • Verdere bijstand aan de BIN’s, BINZ en BINZ+.
 • Systematische terugdringing van de uitgaven.
 • Geen big-brothertoestanden met overal camera’s en nog meer politiemensen achter de computer.

Preventiebeleid
Een concrete optie voor de komende jaren is de opstart van een gemeentelijke
preventieraad: jeugd en politie, senioren en veiligheid, problemen rond verkeer en
mobiliteit, inbraakpreventie en veiligheidstips zullen besproken worden met alle
geïnteresseerden.

Proefprojecten moeten in de diverse buurten worden geïnstalleerd en vervolgens
geëvalueerd worden.

De organisatie van een week van de veiligheid, met alle hulpdiensten, kadert ook hierin.

Met diverse café- en dancinguitbaters werden door de Burgemeester afspraken
gemaakt omtrent geluids- en burenhinder.

Effectieve maatregelen van isolatie over geluidsbegrenzers werden de voorbije jaren
genomen. Ook bij eenmalige activiteiten dienen concrete afspraken omtrent
lawaaioverlast te worden gemaakt en bij niet-naleving ervan dient te worden
opgetreden. Voor tentfuiven en openluchtfuiven dient vooraf toelating verleend onder
specifieke voorwaarden. Een specifiek fuifreglement is in Malle intussen van
toepassing.

Brandweer : één korps, modern en bijdehands
Het korps werd in overeenstemming met de fusiebedoelingen gereorganiseerd en tot
één korps omgebouwd met evenveel kansen voor inwoners van West als van Oost
en dit zonder dat één vrijwilliger is afgevloeid of één stagiair geweigerd.

Het brandweerkorps werd en wordt professioneel uitgerust zowel op het vlak van het
materiaal als op het vlak van personele bezetting.

Brandweer Malle is een Z-korps, dus met regionale verantwoordelijkheid.

Dit heeft zijn belang omdat de interbrandweerzones bij wet werden ingesteld en ook
hier een intergemeentelijke organisatie haar intrede deed. Brandweer Malle behoort
tot de zone Rand.

De federale overheid heeft reeds een aantal uitvoeringsbesluiten hiertoe uitgevaardigd.
Maar er dienen er nog te volgen. De federale overheid is niet meer zo
gehaast, omdat zij heeft vastgesteld dat zij niet over de vereiste fondsen beschikt.

De zonevorming zal vooral leiden tot afspraken :

 • over operationele bijstand, d.w.z. onderlinge hulp bij belangrijke of bij zeer specifieke schadegevallen
 • over aanschaf en gemeenschappelijk gebruik van gespecialiseerd, duur, bijzonder of niet frequent aangewend materieel
 • over gebruik, medegebruik en uitwisseling van informatica
 • over zonale oefeningen, opleidingen
 • over gecentraliseerde alarmering, dispatching

Positionering als Z-korps binnen de zone is aan de orde. Malle neemt een centrumfunctie
binnen de zone in en moet deze kunnen blijven vervullen.

Hiertoe werden een aantal beleidsbeslissingen genomen of dienen te worden genomen.

a) Personeel

 • een beroepsofficier werd bijkomend aangesteld
 • het grondreglement wordt voortdurend aangepast aan de huidige en de beoogde personeelsbezetting en conform de inspectieverslagen
 • de vrijwilligers zullen worden gemotiveerd om opleidingen te volgen zodat voldoende doorstroming op alle geledingen mogelijk blijft
 • een administratieve kracht werd toegevoegd aan het korps
 • een arbeider in het PWA-statuut (DBM-er Jan Van Aelst) vervult allerlei taken zoals het onderhoud van de bijna 2.500 hydranten en hydrantaanduidingen in de gemeente

 

b) Infrastructuur

De grond naast het brandweerarsenaal werd aangekocht voor berging van voertuigen en materieel.

c) Materieel

Uiteraard worden jaarlijks de nodige fondsen uitgetrokken voor aanschaf / vervanging / aanvulling van het materieel. Een nieuwe halfzware autopomp, een commandowagen, een bluswatervoertuig werden o.m. aangekocht.

De coöperatie met Civiele Bescherming, Rode Kruis, Politie e.a. veiligheidsdiensten
wordt verder aangezwengeld, o.a. door de inrichting van de week van de veiligheid,
maar tevens door effectieve samenwerking op het terrein en door gezamenlijke
oefeningen. Het Rode Kruis werd gehuisvest in het Veiligheidscentrum.

Ten slotte verloopt de werking van het korps op een meer open, meer doorzichtige
en meer interactieve wijze, met meer inspraak voor manschappen, onderofficieren en
officieren.

Het rampenplan van de gemeente Malle en de specifieke veiligheids- en evacuatieplannen
werden geactualiseerd. De dienst 100 wordt door brandweer Malle nog
steeds 24 uur op 24 uur verzorgd. Een nieuwe ziekenwagen werd zopas nog door
het gemeentebestuur van Malle aangekocht.

10. Gezonde Financiën – Efficiëntie

Bij aanvang van de legislatuur 2006-2012 werd in het bestuursakkoord o.m. het
volgende opgenomen :

 • Er zal een gezond financieel beleid gevoerd worden, waarbij uitgaven en investeringen getoetst worden aan de inkomsten. Bij alle voorstellen van investering zal een concrete budgettering gevoegd worden met een kosten-baten analyse, investerings- en exploitatiekosten. Bij beëindiging van elk project zal het uiteindelijke kostenplaatje, loonkosten eigen personeel inbegrepen, volgen.
 • Malle blijft belastingvriendelijk en zal in principe geen belastingverhogingen doorvoeren, behalve voor specifieke taken en/of uitgaven die de hogere overheden haar zouden opleggen.
 • Nastreven van een sober maar efficiënt financieel beleid met waakzaamheid over loon- en werkingskosten.
 • Blijvende inspanningen ter bewaking van de schuldenlast.

Onder de deskundige leiding van DBM schepen Jules Mintjens werden al deze doelstellingen
gehaald:

1) De schuldenlast werd niet alleen bewaakt, maar zelfs op aanzienlijke wijze verminderd:
van € 523 in 2005 naar € 363 per inwoner in 2010.
Vooreerst was er het pact met minister Van Mechelen, waarbij de gemeente zich
engageerde om, in ruil voor een schuldenvermindering van € 100 per inwoner,
geen belastingenverhoging toe te passen.
Vervolgens werden de duurdere leningen door schepen Jules Mintjens omgezet in
kredieten met een lagere intrestvoet en tenslotte waren een aantal leningen einde
looptijd en werden minder nieuwe leningen aangegaan.
De gemiddelde uitstaande schuld per inwoner in het Vlaamse Gewest in 2010 was
€ 1.253. bijna het driedubbele van Malle !
Het spaarzaam en voorzichtig beleid in Malle is vooral te verantwoorden met het
oog op de investeringen die intussen zijn gevolgd en nog zullen volgen:
Woonzorgcentrum, Administratief Centrum OCMW, PPS Oost, PPS West.

2) Een tweede belangrijke verwezenlijking op het financiële vlak is dat de belastingen na 2005 niet meer zijn verhoogd en dit ondanks de toenemende kosten en lasten:

 • de sterk stijgende pensioenlasten
 • de politie- en brandweerhervorming
 • de liberalisering van de energiesector, waardoor de jaarlijkse dividenden van gas en elektriciteit zijn weggevallen. Voor Malle vertegenwoordigde dit een bedrag van om en bij 1,5 miljoen euro per jaar, die dus gewoon zijn weggevallen !
 • de stijging van de verplichte bijdragen en investeringen in rioleringen, in sanering van vervuilde gronden, in stortingskosten voor afval. De stijging van de kosten inzake ruimtelijke ordening, milieu en mobiliteit.
 • de automatisering en informatisering.
 • de door de hogere overheden opgelegde planningsverplichtingen met afwenteling van kosten en lasten naar de gemeenten en OCMW’s en met doorschuiving van steeds nieuwe taken, waartegen een gemeente als laagste bestuur geen verhaal heeft.

De aanvullende personenbelasting bedraagt in Malle 7 %, het Vlaams gemiddelde is 7,2 %.

De opcentiemen op de onroerende voorheffing bedraagt nog steeds € 975 tegenover € 1.340 gemiddeld in het Vlaams Gewest.

Dexia klasseert de belastingdruk in Malle op 82! Waar de gemiddelde belastingdruk in Vlaanderen 100 bedraagt.

Toch belangrijk om weten, want DBM is echt geen beweging die kwistig is of uit is op het pesten van de burgers met belastingen allerhande. Om de boel te runnen zijn er uiteraard Euro’s nodig. Deze Euro’s werden en worden als een goed huisvader beheerd.

3) Een sober en efficiënt financieel beleid werd in de eerste plaats bereikt door de installatie van een aankoopdienst, die zeer duidelijk haar vruchten afwerpt door prijsvergelijking, door consequente aanbestedingen en opmaak van bestekken, door centralisatie van de prijsvragen en aankopen.

Maar eveneens met waakzaamheid over de personeels- en werkingkosten : per duizend inwoners werken er in Malle 7,74 personeelsleden in VTE, terwijl dit in Vlaanderen 11,12 bedraagt. Ook hier weer een duidelijke positionering van Malle.
Qua uitgaven evolueerde onze gemeente van € 920 per inwoner in 2005 naar € 1.013 in 2010. Voor Vlaanderen was dit in 2005 € 1.155 naar  € 1.301 in 2010.

DBM schepen Jules Mintjens voert een degelijk en solied financieel beleid. Een beleid dat door prof. Matthijs van de VUB en UGent wordt gekwoteerd met 8,5 op 10, hetzij grote onderscheiding !

4) Om tot dit gezond en efficiënt beleid te komen werd de beleidsnota vertaald in actiepunten. Deze actiepunten werden vervolgens gekoppeld aan de posten op de begroting. Op die manier werd een veel duidelijker inzicht bekomen als voorheen voor de doelstellingen en de financiële haalbaarheid ervan. Doorzicht zorgt voor overzicht. Door het nieuwe BBC systeem zal vanaf 2013 nog meer klaarheid worden verschaft over de financiële haalbaarheid van alle gemeentelijke initiatieven.

Ook voor die helderheid heeft DBM gezorgd en zal zij blijven garant staan. Overigens is ook het inhaalmaneuver m.b.t. de gemeenterekeningen uitgevoerd.

Voor 2013 – 2018 blijven dit de kernopties van DBM :

 • behoud en zo mogelijk verlaging van de bestaande belastingvoeten, Malle moet een fiscaal vriendelijke gemeente blijven
 • een voortgezet sober maar efficiënt financieel beleid
 • blijvende inspanningen om de schuldenlast af te bouwen
 • waakzaamheid omtrent loon- en werkingskosten
 • elk jaar opnieuw sluitende begrotingen
 • naadloze overstap naar de Beleids Beheers Cyclus (BBC) en getrouwe opvolging van doelstellingen naar financiële mogelijkheden.

 

11. Blik op het sportieve

Net zoals het socio-culturele gebeuren heeft sport een brede maatschappelijke betekenis :

 • het is goed voor de gezondheid
 • het bevordert de onderlinge vriendschap
 • het voedt de verantwoordelijkheidszin

Sport is plezier en een sterk wapen tegen de verzuring.

Het gemeentebestuur heeft een sportbeleid gevoerd waardoor er zoveel mogelijk mensen in optimale kwaliteitsvolle omstandigheden konden sporten. Er is een recordaantal aan sportclubs in Malle gevestigd, met een ontzettend brede waaier aan sportmogelijkheden.

DBM heeft altijd voorgehouden dat elke sportvereniging in eigen dorp aan bod moet kunnen komen.

Dit is rapper gezegd dan gedaan.

Malle kon over 7 sporthallen beschikken ! Met name de 2 gemeentelijke sporthallen
Berckhovenstraat, de 2 sporthallen van het Kon. Atheneum en sinds enkele jaren ook
de sporthallen van Mariagaarde, van Maris-Stella en van het St.-Jan
Berchmanscollege. Sinds vorig jaar zijn de 2 sporthallen van het KA niet meer
beschikbaar. Burgemeester Harry Hendrickx heeft opnieuw positieve gesprekken
aangeknoopt met de directie teneinde een stevig deel van de renovatiekosten ten
laste te nemen zodat de 2 sporthallen van het KA van GO! opnieuw benut kunnen
worden.

Net zoals de culturele verenigingen dienen de sportclubs heel wat minder aan huurgeld te betalen  dan de werkelijke kostprijs. Een bewuste keuze van DBM, de sport ten goede.

Voor nog een bijkomende sporthal, die bovendien aan de eisen van vb. eersteklassezaalvoetbal voldoet, werd uitgekeken naar privaat initiatief om in een PPS project tot de realisatie hiervan over te gaan. Zolang dit initiatief, vooral dan door KK Malle niet genomen wordt, zal er in dat dossier geen vooruitgang komen.

Na 12 jaren is het er dan ook eindelijk van gekomen : een atletiekpiste. Door Mariagaarde, met haar zeer befaamde sportschool, werd een atletiekpiste aangebracht. Door het gemeentebestuur werd een overeenkomst aangegaan van medegebruik van deze piste, werden kleedkamers met douches, WC’s en materiaalbergingen gebouwd, werd een lichtinstallatie aangebracht en wordt een stevig huurgeld betaald.

Achter het WZC Ter Bleeke werd een Finse looppiste aangelegd.

KVK Westmalle en KVC Oostmalle Sport beschikken over nieuwe voetbalvelden. Van hen werd gevraagd om voldoende kleedkamers te voorzien, zoals overeengekomen bij het terbeschikkingstellen van een derde terrein. Oostmalle Sport heeft dit uitgevoerd. KVK Westmalle dient dringend een tandje bij te steken.

De aanleg van een mountainbikeparcours (MTB) verliep zeer moeizaam door de stugge houding van enkele private eigenaars. Maar eindelijk is ook dit MTB parcours een feit.

De nieuwe fit-o-meter aan het Provinciaal Vormingscentrum werd in september jl. ingelopen, met dank aan de Provincie.

De Karel Mintjens route voor ervaren wielertoeristen stuit nog steeds op enkele weerstanden. Tijdens de legislatuur 2013-2018 moeten ook deze obstakels worden opgeruimd en dient de route erkend te zijn.

DBM is er ook voorstander van dat de cafetaria’s niet worden verpacht aan brouwerijen e.d., maar door de clubs kunnen worden uitgebaat zodat zij uit eigen inzet en arbeid inkomsten kunnen genereren. Dit systeem wordt al vele jaren met succes toegepast door de Zaalvoetbal, de Volleybal en den Basket.

De initiatieven van de sportdienst zijn intussen genoegzaam bekend : sportsalon, kennismakingsactiviteiten met de volkssporten, silveractionday, de kampioenen-viering, de sportvakantiekampen o.m. gekaderd in de grabbelpasactiviteiten.

Sportpromotie richting verhoogde sportparticipatie.

De Malse senioren hebben hun gading ook gevonden in Sport-plus, wekelijkse sportactiviteiten voor 55-plussers. Begeesterd door onze DBM kandidaat Jan Van Gestel en zijn vrouw Erna Van den Langenbergh.

Het paapgooien is in Malle dé volkssport, met de klassieker in De Speelhoven aan kop.

Ondertussen beschikken de ruiters over hun bergings- en ontmoetingsruimte.

Vooral werden overdekte petanquevelden aan het WZC Ter Bleeke aangelegd.

In 2009 organiseerde Malle het Belgisch Kampioenschap Cyclo-Cross. Een hoogdag voor alle Mallenaren. Met veel vertrouwen stelden wij ons kandidaat voor de organisatie van het wereldkampioenschap in 2016.  Wij grepen er, ondanks veel lobbywerk van burgemeester en schepenen, naast. Niet getreurd. Er doen zich nog wel andere opportuniteiten voor.

De jaarlijkse scholencross is een organisatie van hoge kwaliteit en wordt door alle scholen erg op prijs gesteld.

DBM dankt bij deze al diegenen die zich in de sportraad hebben ingezet voor de vruchtbare samenwerking gedurende de voorbije jaren.

DBM vindt overleg, coördinatie en participatie belangrijk. Nog belangrijker is de sportbeoefening zelf en deze is zowat het hoogste in de provincie.

DBM is dan ook voorstander van zo weinig mogelijk formaliteiten en formalisme bij de erkenning van de clubs en toekenning van de subsidies. Een erkenning hoeft niet alle jaren opnieuw te gebeuren.

Wat houdt DBM tot 2018 speciaal voor ogen :

 • voortdurende uitbreiding van de uitleendienst en van de logistieke steun aan de verenigingen
 • minder formalisme bij de erkenning en subsidiëring
 • aanleg van tennisvelden, een ontbrekende sporttak in Malle
 • organisatie scholencross, sportsalon, vakantiesportweken, kennismakings-activiteiten voor speciale sporten, silveractionday e.d.
 • nauwe samenwerking in hernieuwd vertrouwen met sportraad en sportdienst
 • een PPS-project tot constructie van een doelmatige sporthal/evenementenhal, beantwoordend aan hoge vereisten
 • aandacht voor Sportplus en G-Sport

 

12. Solidariteit o.m. in het sociaal beleid

In haar visie op het sociaal beleid vertrekt DBM steeds van een aantal fundamentele rechten van iedere inwoner : het recht op huisvesting, op gezondheid, op voeding, op opvoeding, op werk.

Aandacht dus vooral voor de zwakkeren, de kansarmen binnen de gemeente.

Hiertoe is synergie nodig tussen het gemeentebestuur en het OCMW. Beiden vormen sinds enkele jaren het Sociaal Huis van Malle. Dit Sociaal Huis heeft als één der eersten in Vlaanderen een Sociaal Beleidsplan opgesteld, goedgekeurd door de gemeenteraad en de OCMW-raad. Door de hogere overheden wordt het actieve samenwerkingsbeleid op sociaal vlak in malle geprezen en als voorbeeld gesteld.

En toch zou het nog meer mogen zijn. Eén bestuur, het gemeentebestuur, met daaronder als één activiteitenbundeling : sociale zaken, naast grondgebiedzaken, interne zaken en burger- en vrijetijdszaken. Kortom: streven naar volledige integratie van wat nu OCMW is in het gemeentebestuur.

  Met Jan Francken, Greet Van Dyck – Jespers en Lien Boenders was DBM door 3 van haar leden in de OCMW-raad vertegenwoordigd, hetzij 1/3° van deze raad. Ook in het sociaal beleid is DBM bepalend geweest.

Dank zij het regelmatig overleg gemeente – OCMW, het in dienst nemen van personeelsleden die deels voor het OCMW deels voor de gemeente werken, de oprichting en vlotte werking van het Sociaal Huis met bepaling van gelijke doelstellingen in het Sociaal Beleidsplan voor de diverse doelgroepen kan in Malle terecht gesproken worden van een actief sociaal beleid.

Zoals vooreerst voor de ouderen. De vergrijzing van de bevolking stelt de samenleving voor een belangrijke uitdaging : hoe kunnen we het leven van de oudere laag van de bevolking zo lang mogelijk aangenaam houden ? Om die groeiende groep senioren te kunnen opvangen en het recht te verzekeren op waardig ouder worden werd in de eerste plaats het volstrekt nieuwe woon- en zorgcentrum Ter Bleeke gebouwd. Een pareltje. Met aansluitend assistentiewoningen – vroeger zegden  we serviceflats – en een dienstencentrum. Verder werden nog belangrijke initiatieven genomen zoals :

 • Het stimuleren van het zo lang mogelijk thuiswonen en het nemen van initiatieven hiertoe :
  • ondersteuning van de mantelzorgers
  • inrichten van een gezelschapsdienst
  • betaalbare en kwaliteitsvolle hulp aan huis : warme maaltijden; huishulp; klusjesdienst
 • Het stimuleren van “huisdelen” door de bouw van kangoeroewoningen als eerste gemeente in Vlaanderen en door de structurele opname in de bouwverordeningen van deze mogelijkheid van wonen. Intergenerationeel wonen onder één dak. Eigenlijk zoals het vroeger was waar ouders in huis werden opgevangen door hun kinderen. Nu is het meer : aan huis.
 • Het respecteren van de autonomie van de persoon en van het recht op een waardig levenseinde voor eenieder.

Een intergenerationeel project is eveneens de bouw van De Want, een opvanghuis voor jongeren in een moeilijkere opvoedingssituatie, op de campus van het WZC Ter Bleeke.

Wonen blijft één van de topprioriteiten in het gemeentelijk beleid. Ook hiervan werd al heel wat gerealiseerd of staat eraan te komen :

  • Verkoop van betaalbare bouwgronden van de voormalige Slachterij, nu “De Lamskroon”.
  • De openstelling van de moderne wooncomplexen van de Ideale Woning in de Pastoor Van Loenhoutlaan.
  • De bouw van sociale appartementen door de Ideale Woning in de site Oost, PPS de Notelaar.
  • De verkoop van het voormalige rusthuis aan Arro tot oprichting van 38 nieuwe koopwoningen.
  • De geplande verkoop van bouwgronden van het OCMW aan De Schaggelen.
  • Het voorzien in grotere verkavelingen van een beduidend percentage aan sociale en betaalbare wooneenheden.

Een volgende groep mensen die het moeilijk hebben zijn de mindervaliden. De laatste jaren zijn er verschillende positieve veranderingen aangebracht voor mindervaliden, zowel qua dienstverlening als qua uitbouwen en aanpassen van openbare gebouwen. DBM blijft erover waken dat zij als volwaardige leden van onze gemeenschap dezelfde kansen krijgen als anderen. Belangrijk voor hen is de mobiliteit. Reeds in de eerste legislatuur van DBM met schepen Jan Boeckx werd een handicar  aangekocht en werd de Minder Mobiele Centrale opgestart.

Dit zijn intussen, dank zij vele gemotiveerde vrijwilligers, vlot draaiende organisaties geworden. In 2006 werd een spiksplinternieuwe handicar in gebruik genomen. Deze is intussen weeral aan vervanging toe.

Bij aanleg van kruispunten bekostigt de gemeente de blindengeleidetegels voor een veilige oversteek.

De toegangsmogelijkheden tot alle openbare gebouwen zijn nog niet overal gerealiseerd. Hier is nog werk te doen.

Ook voor mindervaliden geldt dat thuiszorg en zelfstandig wonen belangrijk is.

De oprichting van een adviesraad voor mensen met een beperking zorgt dat de vinger aan de pols gehouden wordt.

De kansarmen, mensen met een berg schulden, met een bestaansminimum, langdurig werklozen, gescheiden mensen en vrouwen met kinderlast, de pechvogels van deze maatschappij : zij moeten allemaal op discrete doch kordate manier geholpen worden, zodat ook zij tenvolle kunnen genieten van bepaalde rechten zoals het recht op wonen, op cultuur, op onderwijs, op werkgelegenheid.

De solidariteit en sociale cohesie dienen versterkt. Volgende specifieke maatregelen werden in Malle samen met DBM ondernomen :

 • de vrijetijdspas, om de participatie van minderbedeelden in het socio-culturele leven te verhogen
 • de convenant “school en armoede” ondertekend door alle Malse scholen, met eigen oplossingen i.v.m. hoge schoolrekeningen
 • de oprichting van een strijkatelier om langdurig werklozen terug op de rails te zetten
 • het Sociaal Huis probeert de armoede in Malle in kaart te brengen om deze verder efficiënt te kunnen aanpakken
 • de educatieve tentoonstelling over armoede

Tenslotte zijn er de vluchtelingen. Mensen vluchten weg om politieke of godsdienstige redenen of komen naar hier in de hoop een beter leven te hebben.

Ondanks de onmacht van een lokale overheid om de grond van het probleem op te lossen, heeft zij toch een belangrijke verantwoordelijkheid.

Malle zorgt voor een goede opvang en voor integratie. De vrijwilligers van de vluchtelingenwerking zorgen voor zinvolle activiteiten. Spijtig dat “Vreemd gaan in Malle” de laatste jaren niet meer werd georganiseerd. Het was een unieke mogelijkheid tot daadwerkelijke inleving in de cultuur van de allochtonen.

Er zijn nog een heleboel aandachtspunten : preventieve gezondheidszorg in samenwerking met de lokale dokters en gezondheidswerkers, logowerking, poetsdienst, bedeling van warme maaltijden, hulp bij pensioenaanvragen, juridische dienstverlening, vraagstukken rond overlijden, rond waardig sterven, dementiecafé, 2° handswinkel, wijkwerking tot voor- en naschoolse kinderopvang. Zovele vormen van hulpverlening die blijvend ontwikkeld worden. Een heel netwerk om het welzijn van onze sociaal zwakkeren te garanderen.

DBM vindt solidariteit de kernidee van samenleven.

Dit dient zich uit te strekken van kansarmen, gehandicapten, ouderen, eenzamen in
eigen dorp, naar hongerlijdenden, slachtoffers van oorlogsgeweld, politieke vluchtelingen,
sukkelaars uit andere landen.
De gemeente moet over internationale noden en crisissituaties permanente informatie
verschaffen en bij acute noodgevallen daadwerkelijke ondersteuning verlenen.
Dit is de voorbije jaren consequent gebeurd en zal worden verdergezet.

De ontwikkelingshulp moet in stijgende lijn gaan. Mede door educatieve projecten, zoals die nu in alle scholen worden gevoerd.

De komende legislatuur 2013-2018 zijn volgende punten voor DBM belangrijk :

 • voorbeeldige uitbating van het Woonzorgcentrum Ter Bleeke
 • realisatie van bijkomende serviceflats en van geschikte éénpersoonsstudio’s in onze woonkernen, van sociale en betaalbare appartementen en van goedkope bouwgronden
 • het stimuleren van “huisdelen”
 • de toegankelijkheid en bereikbaarheid van openbare gebouwen en organisaties
 • gratis gezondheidspreventie
 • gratis openbaar vervoer voor zwakkere volwassenen en kinderen
 • respect voor huismoeders en –vaders
 • blijvende aandacht voor alle voorzieningen binnen het sociale netwerk
 • ondersteuning van thuiszorg
 • een stijgende lijn in ontwikkelingshulp
 • verdere uitbouw van Handicar en MMC

Tenslotte

 • De landbouw vormt een belangrijk segment van onze gemeente. Landbouw is een economische activiteit die in en met de natuur beoefend wordt om ons die producten te leveren die nodig zijn voor een evenwichtige, gezonde voeding.

Er woedt een harde concurrentiestrijd in Europa, zelfs wereldwijd. Onze landbouwers worden overstelpt met reglementering en restricties.

DBM wil een absolute vereenvoudiging van de paperasserij en een herwaardering voor de boerenstiel.

Bovendien dreigt nu een ander soort landbouw de kop op te steken. Het soort landbouw dat haar producten niet als voedsel maar als brandstof op de markt wil brengen. Net zoals de agroindustriële aanpak om mest en organisch afval om te zetten in energie, de echte agrarische stiel bedreigt.  En met de stiel ook de natuur. Wie niet van de natuur houdt kan er niet mee bezig zijn. Onze Malse boeren verdienen ons respect en onze bescherming.

 

 • Alle hiervoor uitgedrukte beleidspunten betreffen algemene punten.

DBM beseft maar al tegoed dat aandacht voor elk individueel probleem belangrijk is en hieraan in de mate van het mogelijke tegemoet moet gekomen worden. De kleinere wrevelpunten : de al weken losliggende tegel, de kapotte straatlamp, het te laat opgehaalde huisvuil, de verdwenen sticker, de netels voor uw voortuin, de verstopte buis, de onbeantwoorde brief, het automatisch antwoordapparaat … moeten onze aandachtspunten blijven. In het besef dat het geen voorrangspunten zijn maar evenmin vergeetpunten.

DBM komt ook hieraan tegemoet.

  ______________________________________________________________________________