Gemeenteraadsverkiezingen 2006

Verkiezingsprogramma DBM — Democratische Beweging Malle


DBM stapt met open vizier de verkiezingen in. Belangrijk daarbij is dat de kiezer weet waarvoor DBM staat. Dit programma heeft tot doel een overzicht te bieden van de standpunten van DBM.

Met enerzijds een terugblik naar wat in 2000 vooropgesteld werd en wat tussen 2000 en 2006 gerealiseerd werd. Met anderzijds een klare kijk naar de komende zes jaren 2007- 2012, met duidelijke doelstellingen en aanduiding van de DBM-prioriteiten..


Denken       
  Bijsturen     
    Maatwerk

 

DBM    
  Dat beetje meer


1. Aandacht voor cultuur en het socio-culturele leven

a) Het verenigingsleven brengt mensen samen, bouwt aan sociale netwerken en is een hefboom in de strijd tegen vereenzaming en verzuring. Mensen willen anderen ontmoeten. Daarom worden ze lid van een vereniging. Bovendien leert onderzoek dat het verenigingsleven een serieuze bijdrage levert aan de democratie en de maatschappelijke betrokkenheid. Wie als vrijwilliger in een vereniging actief is, heeft een positiever mensbeeld en voelt zich veiliger. Argumenten genoeg dus voor DBM om het verenigingsleven actief te ondersteunen. Deze ondersteuning gebeurt op drie vlakken:

 • Subsidiëring : onder de steunende kracht van Curama (cultuurraad van Malle) werd een zeer accuraat en helder subsidiereglement uitgevaardigd en verfijnd. Dit reglement beantwoordt aan de visie van DBM dat subsidiëring moet gekoppeld worden aan projecten, aan activiteiten, aan opleiding.

 • Logistieke steun : belangrijker nog dan subsidiëring is de logistieke steun die de gemeente aan de verenigingen, buurtschapswerkingen en organisatoren van socio-culturele evenementen verleent. Het arsenaal aan stoelen, tafels, WC-wagens, vlaggenmasten, sierboompjes, geluidsinstallaties, podia, piano’s, projectietoestellen, kiosk, nadarafsluitingen e.d. werd uitgebreid. Al deze goederen worden tegen een symbolische vergoeding, haast gratis, ter beschikking gesteld, gebracht en terug opgehaald.

 • Huisvesting : elke actieve vereniging en zeker elke jeugd- en sportvereniging heeft recht op zijn vaste stek. De huur- en terbeschikkingstellingsprijzen dienen laag gehouden te blijven, d.w.z. : beneden de kostprijs, zodat het benutten van de gemeentelijke gebouwen geen rem is op de ontwikkeling van activiteiten. Er dient de komende jaren stevig geïnvesteerd te worden in de infrastructuur, waarbij de jeugdlokalen in Oostmalle prioritair staan. De specifieke problemen worden onder de diverse items behandeld.

b) De door het Cultureel Centrum, intussen Gemeenschapscentrum, georganiseerde activiteiten kennen hoe langer hoe meer succes. Het biedt een zeer gevarieerd, waardevol, voor elk wat wils programma. Het vervult sinds een tiental jaren een centrumfunctie in de regio. Het centrum zal in de toekomst een eigen programmering blijven voeren.
Een nieuw gebouw is uiterst noodzakelijk voor de continuïteit en kwaliteit van haar werking. De milieuproblemen rond het voormalige gebouw Loda zijn sinds 2006 eindelijk van de baan. Eerstdaags wordt de akte van aankoop verleden en kan worden aangevangen met plannen en uitvoering van een nieuw polyvalent cultureel centrum, centraal gelegen in de dorpskern, deel uitmakend van de site West.

Een mijlpaal in de culturele geschiedenis van Malle is de inrichting van de academie voor muziek, woord en dans. Deze academie heeft haar vaste stek gevonden in het inmiddels ook volledig gerestaureerde voormalige gemeentehuis in Oostmalle. Het gemeenschapscentrum erkent en ondersteunt een aantal grote muziekorganisaties zoals Pop in Malle, Mallefiesta, Muziek in het Park, Festimalle, Kasteelconcerten en het concert van het Festival van Vlaanderen. Weet daarbij dat de spilfiguur van Mallefiesta, DBM-er Ron Van Dyck is; van Festimalle en de Kasteelconcerten DBM schepen van cultuur Jan Van Roey en van Pop in Malle DBM-er Dries Van Dyck.

Overigens was Malle de muzikaalste gemeente van Vlaanderen en is daaruit voortvloeiend de Organisatie van een concert in het kader van het Festival van Vlaanderen tot stand gekomen. Samenwerking met verenigingen blijft één van de peilers van de werkzaamheden, alsmede ondersteuning van initiatieven zoals de tentoonstellingen van kunst-kring ‘t Ven, van Kunst in Malle met allemaal Malse kunstenaars e.d.

c) De aanwerving van een nieuwe bibliothecaris heeft ook gezorgd voor een nieuwe dynamiek. De bib werd gemoderniseerd en volledig herschikt. Er werd ruimte voorzien voor een dvd-theek. De complete automatisering is doorgevoerd en de bibliotheek is nu ook partner op internet. Ook hierin heeft schepen Van Roey een belangrijke rol gespeeld. Eens het cultureel centrum kan verhuisd worden naar de “Loda”, kan ook de infrastructuur voor de bibliotheek in West aangepakt worden. Daarop moet niet gewacht worden om het uit haar voegen barstende bibgebouw in Oost uit te breiden.

Voor de periode 2007-2012 zijn dit onze aandachtspunten:

 • voortdurende uitbouw van de uitleendienst en van de logistieke steun aan de verenigingen
 • bouw van een nieuw polyvalent cultuurcentrum, al dan niet passend in een PPS project, in de gebouwen Loda
 • aanpassing en uitbreiding bibliotheek in gebouw cc A. Forceville
 • uitbreiding/verplaatsing, al dan niet passend in een PPS project van de bibliotheek te Oost
 • verdere automatisering en internettisering
 • actualisering CD en DVD-theek
 • voortdurende groei van de activiteiten georganiseerd door het Gemeenschapscentrum met uitgave eigen cultuurkalender

2. Onderwijs : Malle één grote scholengemeenschap

Malle herbergt 7 scholen, waarvan 5 scholen met een middelbare afdeling en 1 openluchtschool. Dagelijks gaan er meer dan 6.000 kinderen naar school in Malle.

DBM onderkent deze centrumfunctie voor de scholen. Onder impuls en op initiatief van Burgemeester Harry Hendrickx worden regelmatig vergaderingen met directies en verantwoordelijken gehouden omtrent gezamenlijke acties i.v.m. verkeersveiligheid, omtrent de aanpassing van het fonds Geldern, waarbij ieder kind van het 6° leerjaar een boek overhandigd krijgt, omtrent internationale scholenuitwisseling, omtrent orde en toezicht tijdens de dagen voor de vakanties.

DBM vindt de veiligheid rond de scholen van hoog belang. Dit gemeentebestuur kon verkrijgen dat het project rond veilige schoolomgeving Maris Stella door het Vlaams Gewest als modelproject werd aanvaard en uitgevoerd. De andere schoolomgevingen komen tevens aan bod. Daarvoor werden de schoolvervoersplannen opgesteld in een samenwerking tussen de scholen, het gemeentebestuur, het Vlaams Gewest, de Provincie en De Lijn.

Binnenkort kunnen de plannen uitgevoerd worden, de meeste met subsidies van de Vlaamse Overheid.

Reeds 3 lagere scholen behaalden het label 10/10 i.v.m. verkeersveiligheid en — educatie. Jaarlijks worden tijdens de week van de mobiliteit verkeersklassen georganiseerd. Eindelijk zijn ook de fietspaden van de Hoogstraatebaan en de Brechtsesteenweg een feit, zodat een optimale bereikbaarheid van de scholen is verworven.

Ook voor andere initiatieven i.v.m. milieueducatie, scholierenparlement, interscholencross is er heel wat gezonde samenwerking en overleg tussen alle scholen en het gemeentebestuur.

Het mag ook gezegd dat DBM evenveel respect en interesse betuigt voor alle scholen van welke tak ook. De vertegenwoordigers van DBM, de burgemeester op kop, zijn jaarlijks trouwe bezoekers van alle opendeurdagen.

Er is in Malle ook een uitstekende samenwerking m.b.t. de sportinfrastructuur die 's avonds en tijdens de weekends ter beschikking wordt gesteld aan de gemeente voor haar sportverenigingen.

De gemeente zelf is inrichtende macht van de Gemeentelijke Basisschool in Westmalle. In deze school wordt aandacht gegeven aan pluralistisch onderwijs voor iedereen op hoog kwalitatief niveau.

Onder dit bestuur is een heropleving merkbaar van de kleuter- en basisschool. Het nieuwe schoolgebouw is een parel, de leerkrachten zijn zeer geëngageerd, het oudercomité is zeer actief en enthousiast.
Het sclirijnwerk van het oude gedeelte werd vervangen, een nieuwe speelplaats is aangelegd. De computers zijn overal aanwezig tot in de kleuterklas.

DBM onder leiding van schepen Boeckx heeft, in de vorige legislatuur, de voor- en naschoolse kinderopvang opgericht. De beide pinkeltjes draaien op volle toeren. Intussen is de uitbreiding van Pinkeltje West volledig uitgevoerd en kan Malle bogen op een flink draaiende kinderopvang.

Voor de komende zes jaren blijft onze aandacht gaan:

 • naar veilige schoolomgevingen, met uitvoering van de schoolvervoers- en schoolomgevingsplannen
 • naar blijvende ondersteuning van het schoolzwemmen
 • naar coördinatie van interscholenactiviteiten
 • naar kwalitatieve uitbouw van de gemeentelijke lagere school
 • naar versterking van de voor- en naschoolse kinderopvang
 • naar de ontwikkeling van alternatieve routes voor schoolkinderen
 • naar samenwerking op het vlak van milieueducatie, mondiale vorming en sport

3. Een open beleid

In voortdurend gesprek met de burger

Informatie en inspraak zijn sleutelbegrippen in de politieke visie van DBM. Het streven naar besturen in openheid en samenspraak wordt door DBM ook effectief hard gemaakt. In het begin van de legislatuur wordt een beleidsnota opgesteld en ter goedkeuring aan de gemeenteraad voorgelegd. Hierin worden in alle openheid en duidelijkheid de standpunten van het beleid en de praktische uitvoeringen ervan weergegeven. Om de 3 jaar wordt een evaluatienota opgemaakt. Aldus wordt t.o.v. elke Mallenaar duidelijk gemaakt waar het op staat.

De onthaalavonden voor de nieuwe inwoners zijn een ingeburgerd begrip geworden. Het gemeentelijk informatieblad heeft een grondige opsmukbeurt gekregen met leesbare artikels, een klare indeling, een jonge lay-out, een objectieve weergave van de gemeentelijke beleidspunten. De Malse Courant, de wegwijs brochure, de afvalkalender, de brochures van het Cultureel Centrum, de opendeurdag : het zijn de bouwstenen van de glazenhuispolitiek die door ons 12 jaar geleden is opgestart. De herwaardering van de gemeentelijke adviesraden is een feit geworden. Sportraad, Jeugdraad, Cultuurraad, Milieuraad, Seniorenraad zullen de volgende jaren een zeer belangrijke rol te vervullen hebben. Inspraakorganen ad hoc i.v.m. de opmaak van het gemeentelijk structuurplan, openbare vergaderingen voor bewoners van diverse wijken : het is de onomkeerbare aanzet van een beleid waarbij de burger actief betrokken wordt.

De specifieke dienst communicatie o.l.v. de communicatieambtenaar toont de vaste wil tot voortdurende verbetering van de informatiedoorstroming aan. Intussen is de website van Malle gerealiseerd en wordt deze bijzonder intensief bezocht. Tevens is de algemene bewegwijzering naar en in de openbare gebouwen zo goed als afgerond. De klachtenregistratie is sinds 1 januari 2006 opgestart. Na de eerste kinderziektes is de klachtenbehandeling stevig werkzaam en kan de burger vanaf de meldingskaart tot de betrokken dienst de afhandeling van zijn probleem volgen.

In voortdurende politieke openheid en waardering voor alle gemeenteraadsleden

De taak van de oppositie is in de eerste plaats controle uit te oefenen op het gevoerde beleid. Daartoe wordt door DBM ook behoorlijk de kans geboden. De fractieleiders ontvangen de verslagen van het College van Burgemeester en Schepenen. Omtrent belangrijke onderwerpen worden gespreks- en informatievergaderingen voor alle gemeenteraadslieden georganiseerd : i.v.m. het afvalwater, i.v.m. het structuurplan en het mobiliteitsplan, i.v.m. de opmaak van de gemeentelijke begroting en het budget van het OCMW.

Agendapunten van de oppositie op de gemeenteraad worden niet zomaar weggestemd.

DBM zal geen afbouw dulden. Onze aandacht voor 2007-2012 zal uitgaan naar:

 • de kwaliteit van inwonersvriendelijke informatie- en inspraakmogelijkheden
 • heldere, overzichtelijke materiebrochures (sport, cultuur, administratie, afvalbeheersing, burgerlijke stand, vakantiewerking e.d.)
 • voortdurende actualisering van de gemeentelijke website, met medegebruik voor verenigingen en grote organisaties
 • betere logistieke en financiële ondersteuning van de adviesraden en vooral goede en klare afspraken over taak en bevoegdheden van de adviesraden
 • verbetering van de klachtenbehandeling
 • het vragenhalfuurtje in de gemeenteraad bestaat intussen al vijf jaar. Het blijft een nuttig communicatie-instrument, ondanks het feit dat dit vragenhalfuurtje in Malle vooral door 1 gezin gemonopoliseerd wordt.

4. Optimale dienstverlening - gemotiveerd personeel

a) De ruggengraat van een gemeente is haar personeel en de Organisatie ervan. Malle heeft baanbrekend werk verricht de laatste jaren. Het was de eerste gemeente die een manager in de 3 sectoren aanstelde (grondgebiedzaken — persoonsgebonden zaken — interne zaken). Deze managers vormen o.l.v. de gemeentesecretaris en samen met de ontvanger het managementteam. Dit team is het hart van de gemeentelijke werking. Malle beschikt over bekwame, geschoolde en gemotiveerde verantwoordelijken en personeelsleden. Het werk van al deze mensen verdient de volle waardering. Er wordt veel van hen verwacht, zij mogen op voldoende respect rekenen van DBM. Vandaar de overstap in 2005 naar het statuut van de ambtenaren bij het Vlaams Gewest, helder en voor iedereen gelijk.

Aan de medewerkers wordt alle mogelijkheid geboden tot bijscholing en sociale promotie. DBM is geen voorstander van het verlenen van premies om minder dus deeltijds te werken. Als er iemand zou moeten beloond worden is het degene die voltijds werkt. Studies hebben uitgewezen dat de vergrijzings- en pensioenproblematiek tot gevolg heeft dat er niet alleen langer zal moeten gewerkt worden, maar
bovendien dat binnenkort de beschikbare arbeidsplaatsen onvoldoende ingevuld zullen kunnen worden, zodat het betalen van premies om deeltijds te werken met het oog op het creëren van bijkomende arbeidsplaatsen achterhaald is.

Wel staat DBM soepel t.o.v. de combinatie werk en gezin. Vanaf haar aantreden in 1995 heeft DBM werk gemaakt van een volledige automatiering van de administratieve diensten. Onder leiding van schepen Van Roey werd het “bilan” netwerk in gebruik genomen, werd het gemeentelijk Lan georganiseerd en werd het serverlokaal geherstructureerd. De uit te voeren taken door de gemeente zijn enorm toegenomen.

Vandaar de verhuis van de dienst grondzaken naar de gebouwen in het industrieterrein. Dit alles om de burger nog beter te kunnen dienen in ook voor de gemeentelijke ambtenaren comfortabeler omstandigheden. Mede onder impuls van DBM werden belangrijke machines en vrachtwagens aangeschaft, zodat ons, personeel accuraat kan handelen, de 21° eeuw waardig.

b) DBM is van oordeel dat één van de belangrijkste taken van een gemeentebestuur berust in een gelijke dienstverlening voor alle bewoners. Dat is absoluut niet hetzelfde als het klassieke dienstbetoon, waarbij aan de politieke vriendjes of aan bepaalde belangengroepen voorrang wordt verleend of waar individueel belang zwaarder doorweegt dan het algemeen belang. DBM beseft dat er nog meer structuur en planning nodig is. Intussen werd dit jaar de meldingskaart ingevoerd, zodat iedere burger zou moeten kunnen volgen wat er met zijn aanvraag of klacht is gebeurd. Dit dient nog te worden verfijnd.

Alleszins dient een speciale klusjesploeg opgericht die de kleinere mankementen aan stoepen, boordstenen, grachtwanden op afroep herstelt. De toegankelijkheid van de administratie is in elk geval verhoogd. Er zijn meer openingsuren en het systeem van ontvangst na afspraak vindt hoe langer hoe meer ingang.

De voorbije jaren hebben ook grote werkzaamheden het beeld van de gemeente opgevijzeld: de nieuwe fietspaden van Westmalle naar St. Lenaarts en van Oostmalle naar Rijkevorsel; de infrastructuur voor nieuwe verkavelingen zoals Schoolstraat en Hoenderveld; de aanleg van de wegen zoals Merksplassebaan, Talondreef, Molendreef, Lange Dreef, Jagersweg, St.-Pauluslaan, Boudewijnlaan; de oprichting van bufferbekkens om overstromingen te vermijden; aanleg van nieuwe parking en dorpsplein aan het gemeentehuis; de inrichting van het recyclagepark en vele andere grote en kleine verwezenlijkingen.

Voor 2007-2012 zal DMB er alleszins op staan dat:

 • de aanwerving van personeel op objectieve basis blijft gebeuren
 • er infobrochures worden opgemaakt voor een duidelijk overzicht van de dienstverlening
 • de meldings- en klachtenprocedure vlot verloopt tot het eindresultaat
 • een klusjesdienst wordt georganiseerd voor direct herstel van kleinere gebreken
 • de beken, grachten en bermen beter worden onderhouden
 • een overzichtelijke planning voor de openbare werken wordt opgesteld
 • de klantvriendelijkheid van het personeel prioritair blijft
 • de personeels- en werkingskosten beheersbaar blijven


5. Ruimere intergemeentelijke samenwerking

Van bij haar oprichting in 1994 heeft DBM ervoor gepleit om samenwerkings akkoorden af te sluiten met de omliggende gemeenten en zich waar mogelijk en nodig in een intercommunale te verenigen, zodat niet elke administratie afzonderlijk het warm water moet uitvinden. Dit wordt ook concreet uitgevoerd. De uitleendienst doet veel beroep op de buurgemeenten om nadarafsluiting, wc-wagens, tentoonstellingspanelen e.d. te bekomen als in eigen gemeente alles al verhuurd is. De uitbating van het zwembad in Pulderbos gebeurt door de gemeenten Malle, Zandhoven en Zoersel. De werkwinkel is een gezamenlijk initiatief van Malle, Zandhoven en Zoersel. De gemeenten in het Noorden van het arrondissement werken onder Logo-Noord samen op sociaal en medisch preventief vlak, zoals voor kankeronderzoek en anti-rookcampagnes.

Elf burgemeesters uit de regio van Ranst over Malle tot Essen en Kalmthout, vergaderen een viertal keer per jaar om een aantal problematieken gezamenlijk te bespreken, pijnpunten aan te kaarten en standpunten in te nemen, denk maar aan de “5 voor 12” actie m.b.t. de politiehervorming in Malle. De interbrandweerzone Noorderkempen heeft haar nut intussen bewezen, door grootschalige oefeningen, beraad over aankopen, inzet bij zware calamiteiten zoals bij L-F industrie te Oostmalle. De werking van de intercommunales Igean en Pidpa wordt hoe langer hoe belangrijker, voor de ontwikkeling van KMO-zones of aanleg begraafplaats en voor de hele afvalwater-problematiek.

DBM blijft erop toezien:

 • dat Malle steeds een win-win situatie behoudt bij een brandweerzonevorming
 • dat ideeën en projecten intergemeentelijk uitgewisseld worden
 • dat zoveel mogelijk lasten samen worden gedragen en dus worden gedeeld.

6. Malle: haar jeugd, haar nestors

Jongeren

DBM beseft maar al te goed dat de toekomst op de jeugd wordt gebouwd en dat alle jeugdige idealen dienen te worden gekoesterd.

Jongerenwerking moet gestimuleerd worden. Kinderen en jongeren hebben recht op verscheidenheid in het aanbod van vrijetijdsbesteding. Ze moeten dat aanbod ook zelf mee gestalte kunnen geven en daarbij hoeft het niet alleen om ontspanning te gaan. Jeugdwerk betekent nog veel meer : verantwoordelijkheid nemen, vriendschapsbanden smeden, omgaan met diversiteit, leren geven en nemen enz... Allemaal heel belangrijke sociale vaardigheden, die kinderen zich binnen het jeugdwerk eigen maken. Door de jeugddienst o.l.v. de jeugdconsulent en door de jeugdraad werden de driejaarlijkse jeugdwerk-beleidsplannen geredigeerd en ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.

De doelstellingen die in het JWBP worden geformuleerd worden zoniet gehaald, dan toch alleszins nagestreefd. De jeugdraad is een stevig werkend adviesorgaan waarnaar wordt geluisterd. De grootste zorg van DBM is voldoende kwalitatieve, goed bereikbare ruimte voor de jeugdverenigingen en ontwikkeling van speelpleinen in heel wat gebuurtes en verkavelingen.

Voor de Westmalse jeugdverenigingen werd vorige legislatuur nieuwe infrastructuur opgetrokken in site West. Bovendien werd deze legislatuur Jeugdhuis Babylon gehuisvest.

Nu zijn de Oostmalse jeugdverenigingen aan bod. Omdat zij deel uitmaken van de site Oost wordt hun inplanting mee opgenomen in het begeleidingsplan voor een publiek privaat-samenwerkingsverband (PPS). Na goedkeuring van het lastenboek in de gemeenteraad in 2005 en het binnenkomen van voorstellen en prjsbiedingen werd zopas deze opdracht door het College van Burgemeester en Schepenen toegewezen aan het Bureau Technum. Het is dus echt menens, zodat in 2007 de gebouwenproblematiek van de site Oost wordt afgerond.

Overigens zal het globaal plan ook voorzien in andere functies op de site zoals de bibliotheek, vergaderzalen voor diverse socio-culturele verenigingen, de jeugdateliers van Fonske Davidts, de volwassenenateliers, de Fotoclub, het duivenlokaal, de feestzaal, de kinderopvang Pinkeltje, Kind en Gezin enz...

Het voorafgaandelijk verwerven van de gronden en de aanleg van de Schoolistraat zijn trouwens niet te veronachtzamen belangrijke stappen die door deze legislatuur o.l.v. Burgemeester Harry Hendrickx en de DBM Schepenen Van Roey en Boeckx werden gezet. Inmiddels is een oplossing gevonden voor het fuifprobleem, hoewel het mooi zou zijn dat ook op dit vlak een PPS-project zou kunnen worden opgestart.
In Westmalle kan er naast het Jeugdhuis Babylon ook gefuifd worden in de parochiezaal. In Oostmalle werd De Notelaar opengesteld om aan de jeugdverenigingen toe te laten een fuif te organiseren. Uiteraard eveneens in JC Malmejo. De Chiro en de KLJ ondervinden alle medewerking voor de Organisatie van een tentenfuif. Jeugdclub Malmejo mag rekenen op een pak logistieke steun en medewerking van het gemeentebestuur voor de Week van de Malmejo.

Ondertussen is de samenwerking tussen Pinkeltje, Robbedoes en de vakantiesportkampen een feit. De grabbelpas- en swappasactiviteiten bieden een gevarieerd vrijetijdsaanbod voor alle jeugdigen van alle leeftijden. Er is een evenwichtige inspanning nodig vanuit het gemeentebestuur om de jeugdafdelingen van sport- en culturele verenigingen op dezelfde wijze te subsidiëren en te helpen als de klassieke jeugdverenigingen.

Ook de niet georganiseerde jeugd mag niet uit het oog verloren worden. Het uitgangsieven in eigen dorp moet blijven kunnen. Goede afspraken met horecauitbaters en organisaties (braderj, kermis, bals, fuiven e.d.) moeten leiden tot aanvaardbare en beheersbare last. Een sluitingsuur om het sluitingsuur lijkt DBM een onjuiste benadering. Wij houden het dan ook open voor de jeugd.

DBM streeft in vele woonwijken en verkavelingen naar de aanleg van een publieke speelruimte voor de kinderen. Terzelfdertijd ontmoetingsplaats voor hun ouders en keuvelruimte voor de ouderen. Geïntegreerd in het woongebied en hopelijk bespaard van juridische acties van verzuurde buurtbewoners.

Tenslotte is DBM er ook een absolute voorstander van dat de jonge Mallenaren ook in eigen dorp kunnen blijven wonen. Als gemeente is er wel niet veel sturende mogelijkheid om de huurprijzen en aankoopprjzen van studio’s, appartementen, gronden en gezinswoningen in toom te houden. Waar het enigszins kan moet de gemeente het voortouw nemen in het voorzien van woongelegenheid voor jonge volwassenen. Zo worden binnenkort de kavels van het voormalige slachthuis eerst aan eigen ingezetenen aangeboden, wordt het project Grootakker eindelijk verdergezet, zullen de gronden tussen de Hallebaan en de Schaggelenweg worden ontwikkeld en is het woonerfproject aan De Schaggelen zo goed als bouwkiaar.

De lijst DBM is flink verjongd en vernieuwd. DBM draagt het woord beweging en dus die veranderende vernieuwing in zich. Zij is het aan haar naam en status verplicht om ook in haar vertegenwoordiging jonge mensen aan bod te laten komen in verantwoordelijke posities.

Voor DBM zijn volgende doelstellingen prioritair:

 • ruime lokalen en aangepaste uitrusting voor de jeugdverenigingen in de site Oost
 • aandacht voor de niet-georganiseerde jeugd
 • een controleerbaar doch onbezorgd uitgangsleven in eigen dorp, in Malle
 • blijvende samenwerking tussen Pinkeltje, Robbedoes en Sportdienst voor uitbouw van de vakantiewerkingen met Swappas en Grabbelpas
 • intense samenwerking met de jeugdraad
 • consequente ontwikkeling, uitrusting en onderhoud van de speelpleinen
 • betaalbare woongelegenheid voor jonge mensen en gezinnen

Senioren

De onder impuls van wijlen Luc Van Dyck, echtgenoot van Greet Jespers, en van schepen Boeckx opgerichte seniorenraad is ondertussen uitgegroeid tot een zeer vlot draaiende en actieve adviesraad. Deze seniorenraad als overkoepelend orgaan voor meer dan een kwart van de bevolking is geen overbodige luxe. Integendeel, het is een noodzaak in de wisselwerking met en advisering van het gemeentebestuur.

Bij de gepensioneerde bevolking zijn nog heel veel mensen actief. Zij beschikken over de meeste vrije tijd. Het behoort aan het gemeentebestuur om ervoor te zorgen dat vrjetijdsbeleving zinvol kan verlopen en dat de senioren een breed spectrum aan activiteiten kunnen ontplooien. Op socio-cultureel, muzikaal, sportief en recreatief gebied. Onze DBM-kandidaat Erna Van den Langenbergh is voortrekster van sport +, wekelijkse sportactiviteiten voor 55-plussers gegroeid uit de silveraction day van de sportdiensten. Maar ook educatief in het zich eigen maken en vertrouwd worden met de moderne conimunicatie-technieken : é-mail, website, scannen en surfen, allemaal termen en behendigheden die ervoor moeten zorgen dat het computer-analfabetisme geen plaats krijgt in onze samenleving.

Of het leren van een andere taal, of het maken van een culturele reis, of samen gewoon op stap gaan. Allemaal dingen waarvoor een gemeentebestuur het nodige kader dient te scheppen. Zoals ook de eigen pagina’s in de Malse Courant en op gemeentelijke website een ondersteuning zijn. Of specifieke brochures zoals “Wat te doen bij overlijden.” Ook voor onze nestors zijn de fietspaden en het onderhoud ervan van belang. Net zoals vergaderzalen. En zitbanken, die ondertussen op hun initiatief op vele plaatsen in de gemeente werden geïnstalleerd.

En petanque-banen. In 2007 moet van DBM een overdekte petanquebaan in Malle aanwezig zijn. Tevens dient naar een door de senioren zelf beheerd dagcentrum : een ontmoetingsruimte met cafetaria, in beide deelgemeenten gestreefd te worden. Een Babylon of Malmejo voor senioren. In het Sociaal Beleidsplan van het Sociaal Huis in Malle, het samenwerkingsverband tussen gemeente en OCMW, is heel veel aandacht besteed aan de senioren. DBM steunt dit programma uiteraard, omdat het mede onder haar impuls tot stand is gekomen.

De zorgbehoevende senioren komen onder het luik “Solidariteit in het sociaal beleid” aan bod. In DBM zijn alle generaties vertegenwoordigd. Ook de senioren, met Erna Van den Langenbergh, Greet Van Dyck-Jespers, May Claerhout, Jules Mintjens en Jan Boeckx. Een kwart van de lijst voor een kwart van de bevolking. DBM: een weerspiegeling van de maatschappij.

Voor DBM gelden volgende aandachtpunten:

 • een voortdurende interactie tussen gemeentebestuur en seniorenraad
 • oprichting van overdekte petanquebanen
 • inplanting van een door senioren beheerd dagcentrum
 • aandacht voor de kleinere ontmoetingsplaatsen, voor goed berijdbare fietspaden en bewandelbare voetpaden
 • onderhoud en aanvulling van zitbanken
 • daadwerkelijke steun voor het inpassen van ouderen-voorzieningen
 • het garanderen van de aanwezigheid van senioren in de gemeentelijke besturen om hun eigen problematiek aan te kaarten en onder de aandacht te brengen

7. Een groene en veilige gemeente

Malle een milieuvriendelijke gemeente

DBM staat op een gezonde leefomgeving. Daarom werd een gemeentelijk structuurplan opgesteld, welk plan intussen werd goedgekeurd. Hierin worden woon-, groen-, industrie-, landbouw- en recreatiezones duidelijk omlijnd. Vlaanderen is het dichtst bevolkte gebied van de wereld. Er moet derhalve omzichtig omgesprongen worden met onze omgeving, onze natuur.

Malle moet haar inwoners verder een milieuvriendelijke attitude aanleren. De informatie- en opleidingscampagnes moeten continu doorlopen.

Het recyclagepark is voorbeeldig uitgewerkt, net als de huisvuilophaling. Er wordt in Malle effectief veel minder afval geproduceerd dan een aantal jaren geleden.

Selectieve ophaling is een feit geworden, net als compostering.

Op milieuhinder van bedrijven, boerderijen en particulieren wordt nauwlettend toegezien en waar nodig beteugeld. Milieuovertredingen worden als zeer hinderlijk ervaren voor de kwaliteit van onze leefomgeving, denk maar aan sluikstorten of -verbranden. De gemeente heeft hier een belangrijke opdracht. Klachten van inwoners moeten serieus genomen worden en op eenvormige wijze geregistreerd. Een goed milieubeleid staat of valt nu eenmaal met een goede handhaving.

Het park de Renesse moet de groene long van het dorp blijven, een echt park, zij het geen reservaat. Een parkbeheersplan werd opgesteld, doch stuitte op irrelevante, haast ridicule opmerkingen van Monumenten en Landschappen. Wij houden ons eraan en zien toe op de uitvoering ervan als noodzakelijke stap in ons milieubeleid.

Het vliegveld moet alsdusdanig bewaard blijven, dus met slechts de beperkte recreatieve bestemming die het nu heeft. De ganse omgeving is een prachtig natuurgebied, dat bovendien de onontbeerlijke landelijke rust uitstraalt. Er werd dan ook met de militaire overheden een beheersplan opgesteld ter ontwikkeling van de natuurlijke omgeving.

DBM houdt de situatie scherp in ’t oog en is resoluut tegen de inplanting van een luchthaven of zelfs de ontwikkeling van een volledige luchtrecreatieve infrastructuur met hotels, verblijfsentiteiten, chalets e.d. meer!

Malle bestaat voor bijna 25 % uit bos en vormt dus echt een groene long voor heel de regio. De natuur staat open voor ons, DBM staat open voor de natuur.

Het openbaar domein moet goed onderhouden en verfraaid worden. Dit kan ook door de buurtbewoners zelf zoals de Lammekensstraat bewijst met haar straatrijfwedstrijd. Meer groenaanleg in de straten, meer bloemen, meer planten. Dank aan Den Grooten Buurt die het centrum van Oostmalle bebloemt. Maar ook goed onderhouden kanten en bermen, bomen en planten, prieeltjes e.d. Hieraan moet prioritaire aandacht gegeven worden. Wij weten dat wij hierin bij momenten tekortgekomen zijn. Naast meer werkkracht is er meer planning nodig.

Dit geldt eveneens voor het probleem van de waterzuivering en de afwatering. Gescheiden riolering, kleinschalige waterzuiverings-installaties, aanleg van regenwaterputten, wateropvangzones, aanleg van grachten en greppels, plaatsen van dammen en debietverlagende obstakels zijn absoluut nodig om zowel wateroverlast als watervervuiling aan te pakken.

DBM staat voor:

 • waakzaamheid dat er geen luchthaven in Malle komt
 • professionele informatie omtrent de milieuproblematieken
 • premies voor diegenen die innoverende milieuvriendelijke technieken toepassen in of aan hun woning
 • uitvoering van het parkbeheersplan
 • degelijker onderhoud van plantsoenen en van het openbaar groen
 • meer kleur in de straat door bloemen en planten
 • uitvoering van het structuurplan
 • stimulering van de inwoners — steeds op vrijwillige basis — tot het aanbrengen van landschappelijk waardevolle elementen
 • behoud van het bosgebied

Malle een veilige gemeente

Het zo fel besproken onveiligheidsgevoel heeft te maken met heel wat factoren: de berichtgeving in de media over criminaliteit, de verkeerslast in de buurt, het onveilige kruispunt dat men moet oversteken, het nachtlawaai, het vandalisme, drugs waar men zoveel over hoort, agressief gedrag, hooliganisme.

DBM is hiervoor niet blind en opteert voor een globale aanpak: verkeersbeleid, politiebeleid en preventiebeleid staan niet los van elkaar.

Verkeersbeleid

Het mobiliteitsplan van Malle, goedgekeurd door Gewest, Provincie en de Lijn werd bij het begin van deze legislatuur goedgekeurd.

Een stabiele basis om het verdere beleid op te schoeien.

Zowel qua veiligheid, mobiliteit als verkeersleefbaarheid werd Malle geanaliseerd en werden zeer gefundeerde voorstellen aangedragen:

 • invoering van zones 30 in de woongebieden
 • overgang van 30 naar 50, 70 tot 90 volgens weloverwogen normen
 • uitschakeling van sluipwegen
 • doortrekking van de ringweg rond Zoersel tot het industrieterrein
 • dorpskernhernieuwing met herinrichting van de doortochten
 • ontwikkeling van ronde punten en verkeersregelaars
 • aanleg van fiets- en voetpaden
 • snelheidsremmende maatregelen
 • opkrikken van het openbaar vervoer met als toekomstvisie opnieuw een tram (een “lightrail”), voor snel en comfortabel prioritair vervoer!
 • Enz...

Tijdens de voorbije en de volgende jaren wordt dit mobiliteitsplan stap voor stap uitgevoerd.

DBM was de stuwende kracht achter de aanleg van de fietspaden, met subsidiëring door het Vlaams Gewest voor 80 % van de fietspaden naar Rijkevorsel en naar Brecht. Eigenlijk is het subsidiëring voor 20% door de gemeente Malle aan het Vlaams Gewest, want het zijn gewestwegen. Veiligheid heeft zijn prijs, maar het is het waard.

De zwakke weggebruiker dient aangemoedigd te worden, het autoverkeer ontmoedigd.

Elke gemeente moet de keuze maken tussen of een ringweg of hernieuwde doortochten. Het Vlaams Gewest subsidieert slechts één van beide. De optie voor de doortochten werd na veel studie en overleg verkozen omdat wetenschappelijk bewezen werd dat een ringweg geen echte ontlasting van onze gewestwegen en onze centra teweegbrengt maar integendeel nog veel meer verkeer zou aantrekken, terwijl er in dat geval in de centra van de dorpen niets meer zou worden gedaan! Terwijl de leefbaarheid en de aantrekkingskracht van de dorpskernen centraal staan voor DBM.

Ook voor de komende jaren staat DBM erop dat een belangrijk deel van de investeringen gaat naar de uitvoering van het mobiliteitsplan en dus naar de verkeersveiligheid en -leefbaarheid.

In samenspraak met het Vlaams Gewest werden de gevaarlijke kruispunten aangepakt, werden vluchtheuvels geplaatst op de gewestwegen, werd het kruispunt Antwerpsesteenweg - Zoerselbaan aangepakt. Binnenkort volgen nog : het kruispunt Brechtsesteenweg - Antwerpsebaan, de St.-Lenaartsebaan, de oversteek ter hoogte van café Trappisten. Ook met de Lijn werden goede overeenkomsten afgesloten. Zo kon het huidig bestuur een route bekomen tot aan de ingang van het ziekenhuis en werd vooral de belbus geïnstalleerd met tal van opstapplaatsen in Malle.

Ook verkeersklassen en het verkeerspark moeten op volle toeren blijven draaien. Scholen en bedrijven mogen op DBM rekenen in de strijd tegen asociaal vervoer, in de ontwikkeling van behoorlijk openbaar vervoer van en naar het werk, van en naar de school.

Verkeerstoezichters en de vrijwilligers van de ordedienst Malle- Zoersel verdienen meer erkenning en een betere vergoeding!

Politiebeleid

De interpolitiezone ‘Voorkempen’ bestaande uit de gemeenten Malle, Brecht, Schilde en Zoersel is een feit. De 4 politiekorpsen en 3 rijkswachtbrigades vormen 1 zonaal korps.

De politieraad is in actie vanaf april 2001. Het dagelijks bestuur geschiedt door het politiecollege, samengesteld uit de 4 burgemeesters en de zonechef.

De feitelijke Organisatie van de geïntegreerde politie wordt grotendeels onttrokken aan de gemeente zelf.

Toch dient erover gewaakt dat Malle steeds een win-win situatie behoudt bij deze zonevorming. Dit beduidt dat de basispolitiezorg binnen de gemeente kwalitatief sterker wordt verstrekt en dat de financiële lasten voor de gemeenten niet worden verhoogd. Dit laatste is absoluut niet gelukt. De meerprijs voor politiewerking bedraagt voor Malle € 600.000!

De Organisatie van de interpolitiezone kost handenvol geld. Naast de integratie van de zeven korpsen werd een autonoom secretariaat, financieel beheer, onderhouds- en logistieke functionaliteit georganiseerd. De federale overheid onderschat dit schromelijk. De belofte van de federale overheid dat het voor de gemeenten een financiële nuloperatie zou worden werd niet nagekomen, met alle financiële gevolgen vandien voor de gemeenten. Malle, DBM burgemeester Hendrickx op kop, heeft zich steeds verzet tegen deze éénzijdig opgedraagde regeling.

De aandachtspunten zijn de volgende:

 • In iedere gemeente blijft een lokaal commissariaat. Het lokaal commissariaat is geopend tijdens de weekdagen van 08.00 uur tot 18.00 uur. Naar gelang de noodwendigheden zal het commissariaat te Malle tevens één of twee zaterdag-voormiddagen per maand en één avond per week toegankelijk zijn voor het publiek.

 • Naast de agenten die ingedeeld worden in een bijzondere dienst bijv. recherche of wijkagenten, worden de andere agenten ingedeeld in een lokaal team. Malle behoudt derhalve zijn lokaal team. De door de burgemeester en door de gemeenteraad vooropgestelde beleidsmatige prioriteiten dienen uiteraard door de zone, maar in het bijzonder door het lokale detachement te worden uitgevoerd.

 • Nastreving van synergie tussen de politiediensten en de andere gemeentelijke diensten zoals sociale dienst en OCMW o.m. omtrent drugspreventie, slachtofferhulp, familiale conflicten.

 • Nadruk op preventie. Slechts bij doorgedreven onwil en manifest wangedrag volgt repressief ingrijpen.

 • Streven naar alternatieve bestraffing.

 • Instap door de gemeente in de regeling om administratieve boetes (GAS) op te leggen en te innen voor de kleinere vergrijpen o.m. tegen milieu- en bouwwetgeving, lawaaioverlast, graffiti.

 • Ordediensten: de Hulpdienst Malle- Zoersel wordt ondersteund en telkens ingeschakeld ter vrijwaring van de orde bij plaatselijke organisatie/manifestaties.

 • Bestrijding van het fout parkeren, zeker in de blauwe zones. Intussen werden in de zone enkele (hulp)agenten aangeworden speciaal met het oog hierop. Binnenkort verschijnen zij in het straatbeeld en zal er vb. op de Antwerpsesteenweg ter hoogte van de winkels opnieuw geverbaliseerd worden!

De inhoudelijke krachtlijnen binnen de IPZ Voorkempen : diefstallen - inbraken; verkeer; jeugdcriminaliteit; milieu, drugs en slachtofferhulp worden mee ondersteund.

BIN : Buurtinformatienetwerken in door diefstallen/inbraken geteisterde buurten worden opgericht en genieten de volle medewerking van het gemeentebestuur o.l.v. DBM Burgemeester Harry Hendrickx, bevoegd voor deze materie. Intussen werden in Malle reeds 4 BIN’s opgericht, 2 in Westmalle, 2 in Oostmalle. DBM rekent erop dat nog andere buurtschappen zullen volgen.

Preventiebeleid

Een concrete optie voor de komende jaren is de opstart van een gemeentelijke preventieraad : jeugd en politie, senioren en veiligheid, problemen rond verkeer en mobiliteit, inbraakpreventie en veiligheids-tips zullen besproken worden met alle geïnteresseerden.

Proefprojecten moeten in de diverse buurten worden geïnstalleerd en vervolgens geëvalueerd worden.

De Organisatie van een week van de veiligheid, met alle huipdiensten, kadert ook hierin.

Met diverse café- en dancinguitbaters werden door de Burgemeester afspraken gemaakt omtrent geluids- en burenhinder.

Effectieve maatregelen van isolatie over geluidsbegrenzers werden de voorbije jaren genomen. Ook bij eenmalige activiteiten dienen concrete afspraken omtrent lawaaioverlast te worden gemaakt en bij niet-naleving ervan dient te worden opgetreden. Voor tentfuiven en openluchtfuiven dient vooraf toelating verleend onder specifieke voorwaarden

Brandweer: één korps, modern en bijdehands

Het korps werd in overeenstemming met de fusiebedoelingen gereorganiseerd en tot één korps omgebouwd met evenveel kansen voor een inwoner van West als van Oost en dit zonder dat één vrijwilliger is afgevloeid of één stagiair geweigerd.

Het brandweerkorps werd en wordt professioneel uitgerust zowel op het vlak van het materiaal als op het vlak van personele bezetting.

Brandweer Malle is een Z-korps, dus met regionale verantwoordelijkheid.

Dit heeft zijn belang omdat de interbrandweerzones bij wet werden ingesteld en ook hier een intergemeentelijke Organisatie haar intrede deed.

De federale overheid zal de komende jaren de nodige uitvoeringsbesluiten hiertoe uitvaardigen. Hoe de zonewerking concreet zal verlopen is op dit ogenblik een vraagteken. Het is wachten op de resultaten van de commissie Paulus. Hoe dan ook is in de Provincie Antwerpen de risicoanalyse doorgevoerd en zal bij een grote calamiteit het snelste en efficiëntste korps opgeroepen worden om vervolgens te worden afgelost door het ter plaatse bevoegde korps.

De zonevorming zal vooral leiden tot afspraken:

 • over operationele bijstand, d.w.z. onderlinge hulp bij belangrijke of bij zeer specifieke schadegevallen
 • over aanschaf en gemeenschappelijk gebruik van gespecialiseerd, duur, bijzonder of niet frequent aangewend materieel
 • over gebruik, medegebruik en uitwisseling van informatica
 • over zonale oefeningen, opleidingen
 • over gecentraliseerde alarmering, dispatching

Positionering als Z-korps binnen de zone is aan de orde. Malle neemt een centrumfunctie binnen de zone in en moet deze kunnen blijven vervullen.

Hiertoe werden een aantal beleidsbeslissingen genomen of dienen te worden genomen.

a) Personeel

 • een beroepsofficier werd aangesteld om de functie van officier-dienstchef te vervullen
 • een bijkomende beroepsbrandweerman werd gerekruteerd
 • het grondreglement wordt voortdurend aangepast aan de huidige en de beoogde personeelsbezetting en conform de inspectieverslagen
 • de vrijwilligers zullen worden gemotiveerd om opleidingen te volgen zodat voldoende doorstroming op alle geledingen mogelijk blijven
 • een administratieve kracht werd toegevoegd aan het korps
 • een arbeider in het PWA-statuut (DBM-er Jan Van Aelst) vervult allerlei taken zoals het onderhoud van de bijna 2.500 hydranten en hydrantaanduidingen in de gemeente

b) Infrastructuur

Grond zal worden aangekocht voor de oprichting van een bijkomende hal voor berging van voertuigen en materieel. Momenteel deed het gebouw Loda dienst als bijkomende staiplaats.

c) Materieel

In 2001 werd een nieuwe zware autopomp geleverd, net als een pick-up voertuig en een snelle huifwagen. Verder werd in 2005 een halfzware autopomp en een nieuwe hoogtewerker aangeschaft. Uiteraard worden jaarlijks de nodige fondsen uitgetrokken voor aanschaf /vervanging/ aanvulling van het ander materieel.

De coöperatie met Civiele Bescherming, Rode Kruis, Politie e.a. veiligheidsdiensten wordt verder aangezwengeld, o.a. door de inrichting van de week van de veiligheid, maar tevens door effectieve samen-werking op het terrein en door gezamenlijke oefeningen.

Ten slotte verloopt de werking van het korps op een meer open, meer doorzichtige en meer interactieve wijze, met meer inspraak voor manschappen, onderofficieren en officieren.

Heikel punt blijft de dienst 100. Momenteel wil het bestuur de werking van de dienst 100 binnen brandweer Malle behouden en werd hiertoe een aparte groep ambulanciers binnen het korps voorzien. Malle was het eerste korps binnen de Provincie om dit te bereiken. Om de ziekenwagen 7 op 7, 24 uur op 24 uur standby te houden is dit een noodzaak.

Er zal een grondige analyse van het ziekenvervoer in Malle en de regio worden gemaakt, met daarbij oog voor samenwerkingsverbanden met AZ St.-Jozef, Mindermobielencentrale, Handicar e.a. Dit moet resulteren in het op poten zetten van een concreet samenwerkingsverband. De pogingen hiertoe zijn tot nu toe jammerlijk mislukt. DBM geeft evenwel niet op.

Het rampenplan van de gemeente Malle en de specifieke veiligheids- en evacuatieplannen dienen geactualiseerd te worden.

8. Dorpspromotie - Toerisme

Onze leuze “Een DMB-er is fier op zijn gemeente, op Malle” werd ook deze legislatuur gestand gedaan.

Malle werd op aanstekelijke wijze gepromoot bij “Vlaanderen Vakantieland”, bij “Duizend zonnen en garnalen”, bij de opening van het toeristisch seizoen van de Provincie Antwerpen, bij de ATV fietstocht en vertelavond, bij de nationale zoektocht van het Davidsfonds, bij de Enecotour. Memorabele gebeurtenissen en inrichtingen, waarbij DBM zoniet aan de wieg stond, alleszins nadrukkelijk aanwezig was.

De nationale zoektocht van het Davidsfonds met start en aankomst in Malle trok het recordaantal bezoekers van 22.500 personen. Voor de eerste maal in de negentienjarige geschiedenis van deze zoektocht moesten brochures worden bij gedrukt.

De sfeer en het dorpsfeest tijdens de Eneco Tour + de uitmuntende reclame voor Malle tijdens de TV reportage liggen nog vers in het geheugen.

Malle verdient dergelijke evenementen.

Het hoeft geen betoog dat Malle voor de ééndagstoerist een vaste waarde is geworden. Dit is vooral te danken aan de flinke werking van VVV-Toerisme Malle o.l.v. voorzitter Jef Belmans en aan de intussen opgerichte gemeentelijke toerisme-dienst onder de bevoegdheid van DBM schepen Jan Van Roey. Het bureel werd gerenoveerd en erkend als regionaal kantoor. Een vast personeelslid werd aangesteld. Kortom Malle beschikt over een volwaardig toerismekantoor.

Malle maakt intussen ook deel uit van de cluster “Het land van Playsantiën” waarin het een kernfunctie vervult.

De initiatieven door Toerisme Malle ontwikkeld hebben enorm succes : de huifkartochten “Malle op Vlaamse wijze”, de fietstochten “Malle slaapt, ontwaakt, werkt” en “vreemd gaan in Malle” hebben zeer veel respons. Net zoals de Kempense proeverj en de molendag. De inschakeling in het fietspadennetwerk van de provincie Antwerpen is een mijlpaal. De trappistenroute is de meest bereden fietsroute van de
provincie.

Aan het cultuur-historisch patrimonium werd ook de voorbije legislatuur behoorlijk wat gespendeerd : de Sint-Antoniuskapel, de Mariakapel aan de Herentalsebaan, de oude pastorij, het voormalige gemeentehuis in Oostmalle werden gerestaureerd. Aan het kasteel de Renesse en het park, aan de molen en zijn omgeving werden verdere herstellingen en verfraaiingen uitgevoerd. In samenwerking met Het Kempens Landschap werd zelfs een bouwgrond aan de molen aangekocht om het gebied te kunnen vrijwaren.

De boswachterswoning werd in erfpacht gegeven, met als plicht om dit gebouw oordeelkundig te restaureren.

De werking van de Europese intergemeentelijke verbroedering wordt in Vlaanderen als voorbeeld gesteld over hoe het moet. In 2004 werd de officiële verbroederingsakte met de Poolse gemeente Zakrzowek ondertekend en werd een officieel tegenbezoek gebracht.

Belangrijker is de uitwisseling van verenigingen en scholen. Vele verenigingen hebben St.-Savin, Heusenstamm, Hartley-Wintney enlof Zakrzowek intussen bezocht en zijn er opgetreden. Vanuit onze partnergemeenten komen even regelmatig groepen en personen afgezakt naar Malle om de vriendschapsbanden hecht te houden.

Hoogwaardige grensoverschrijdende evenementen zoals Festimalle krijgen intussen de beloofde ernstige gemeentelijke medewerking.

Tenslotte breidt het beeldenarsenaal zich uit: op straten en pleinen, in openbare gebouwen. Kunst als geïntegreerd aantrekkingspunt. De Heemkundige Kring inventariëert het gemeentelijk kunstpatrimonium en zal weldra dit werkstuk presenteren. Ook deze vereniging wordt stevig gewaardeerd door DBM.

DBM wijst er trouwens op dat al deze onderwerpen op toeristisch vlak, op vlak van de intergemeentelijke verbroedering, op het vlak van feestelijkheden onder de bevoegdheid vallen van DBM schepen Van Roey, die zijn taak uitstekend vervuld heeft.

Het zou fout zijn op onze lauweren te rusten.

Voor 2007-2012 houdt DBM in het oog:

 • Dat het toeristisch info-kantoor wordt uitgebreid tot een volwaardig regionaal kantoor.
 • Dat de fietspaden uit het fietspadennetwerk en de voetpaden uit het voetpadennetwerk behoorlijk worden onderhouden. Voor elk pad dient een peter of meter te worden gevonden.
 • Dat onze monumenten worden gerestaureerd en geïntegreerd in het socio-culturele en toeristische gebeuren, in de eerste plaats het kasteel en het park de Renesse, die een blijvende draaischijf dienen te vormen in het socio-culturele leven van Malle en omgeving. De cultuurtempel van de Kempen. Reden waarom ook mankracht werd toebedeeld aan de VZW Domein de Renesse.
 • Dat Malle een centrumfunctie blijft vervullen op promotioneel vlak.
 • Dat de cluster Het Land van Playsantiën een begrip wordt in de toeristische wereld.
 • Dat VVV-Toerisme Malle initiatieven blijft ontwikkelen voor de ééndagstoerist en dat een perfecte samenwerking tussen gemeente en VVV mag blijven bestaan.

9. Bedrijven en KMO's: welkom in Malle

 • Malle is in het structuurplan Vlaanderen als economisch knooppunt voorzien. Ook in het ruimtelijk structuurplan Malle is ruim aandacht besteed aan de ontwikkeling van de bedrijven-terreinen. De bouwvoorschriften zijn aangepast teneinde een betere benutting van de beschikbare ruimte te bekomen : vb. niet rond elk gebouw een groen-scherm, vb. de verhoging van de bouwhoogte van de industriële gebouwen.

  Naast de herwaardering van de huidige bedrijventerreinen wordt verder gewerkt aan de uitbreiding van de bestaande zone. Dit is nodig. Malle heeft een bloeiend economisch leven. Het aantal bedrijven is op 8 jaar toegenomen met 16,5 %. De tewerkstelling is toegenomen van 4.681 in 1995 tot 6.917 in 2003, hetzij met 47,8 %!

  Onze gemeente steekt dan ook schril af t.o.v. de andere gemeenten binnen de provincie.

  Qua tewerkstelling is dit nog meer in het oog springend. Malle heeft 4.958 werknemers en werklozen voor 6.917 tewerkstellings-plaatsen in loonverband, hetzij een batig saldo van 1.960 arbeidsplaatsen of een tewerkstellingscoëfficient van 140 %. De enige gemeente in het Noorden van het arrondissement met een batig saldo.

  DBM vindt het dan ook een kerntaak van het gemeentebestuur om voldoende inplantingsmogeljkheden te voorzien aan aantrekkelijke voorwaarden. Zo werd o.m. de belasting op de drijfkracht afgeschaft. In opdracht van de gemeente heeft Igean de gronden Veroma aangekocht en is de procedure tot wijziging van het BPA zo goed als afgerond. De uitvoering van de uitbreiding zal vanaf 2007 kunnen plaatsvinden. Ook hier drukt een duidelijke DBM stempel op.

  Het globale bewegwijzeringsplan binnen het industrieterrein is de voorbije legislatuur gerealiseerd.

  Op initiatief van de Kamer van Koophandel werd een steungroep van Malse bedrijven opgericht. Het hele groeiproces na deze conceptie is nooit gevolgd. Dit moet vanaf 2007 beter.

  DBM-burgemeester Hendrickx heeft Malle en de buurgemeenten vertegenwoordigd in het Strategisch Plan Regio Antwerpen en was actief participant aan de initiatieven van de Kamer van Koophandel te Antwerpen en de VKW in de Kempen.

  Bij Organisatie van bovenlokaal belang door bedrijven die ook voor de gemeente uitstraling geven, mogen de bedrijven rekenen op logistieke en morele ondersteuning door de gemeente. Bij opendeurdagen, deelname aan Open Bedrjvendag door Ecover, All-Crump en AZ St.-Jozef, het bezoek van Prins Laurent aan Ecover, de jaarlijkse KM meubelshows, de 50e verjaardag van Pasec, Flanders Technology bij Etap Yachting, de vernieuwbouw van GET.

  Binnen de gemeentelijke administratie werd en wordt gestreefd naar meer éénvormige dienstverlening en administratieve behandeling : coördinatie van ruimtelijke ordening, milieu, brandpreventie en financiën. Maar ook inplantingsvoorwaarden, subsidiëringsmogelijkheden, contacten met Provincie, Vlaams Gewest en Federale Overheid moeten via de gemeente kunnen
  aangereikt worden.

  Een coördinator werd intussen aangesteld.

  De mobiliteit is van groot belang. De aansluiting op de — steeds weer uitgestelde — ringweg rond Zoersel dient spoedig te worden bewerkstelligd.

 • Opdat de bedrijven zouden floreren is er ook veel aandacht nodig voor de werknemers. Behoorlijke voorzieningen m.b.t. woon-werkverkeer, betaalbare huisvesting, kinderopvang, openbaar vervoer en veilige werkplaatsomgeving blijven aandachtspunten.
  De werkwinkel, met een antenne in Malle, vormt een belangrijke schakel in de wisselwerking tussen het aanbod en de vraag naar jobs.

 • Malle kent evenzeer een hoog aantal zelfstandigen t.o.v. haar bevolking : nl. 1285 zelfstandigen of zelfstandige helpers voor 14.096 inwoners. Ook hier blinkt Malle uit t.o.v. de rest van de Provincie. En dus verdient deze actieve bevolkingsgroep eveneens speciale aandacht.

  Via de 2-maandelijkse middenstandsvergaderingen is er inspraak in het gemeentelijk beleid en wordt advies gevraagd en verstrekt.

  De logistieke en financiële ondersteuning van middenstands-acties werd door het DBM bestuur verhoogd. Niet alleen de kerstverlichting, maar ook de braderij en de kerstmarkt horen daartoe.

  De problematiek van de lang- en foutparkeerders in de dorpskernen is door het afhaken van de politie en het depenaliseren van dit soort overtredingen in een sukkelstraatje geraakt. Overigens in alle gemeenten. Vanaf 1 september 2006 heeft de politiezone enkele hulpagenten aangenomen om specifiek aan dit tekort tegemoet te komen. Na een korte opleiding zullen deze agenten tegen het einde van dit jaar in het straatbeeld verschijnen om de koppige fout- en langparkeerders te verbaliseren en te beboeten. Op die manier zou terug meer parkeerruimte beschikbaar moeten komen.

  Belangrijk is ook om de klanten een attitude aan te leren om niet telkens tot vlak voor of zelfs haast in de winkel van bestemming te rijden, maar om de voldoende aanwezige parkeershavens te benutten zoals aan het gemeentehuis in West, of de dorps-pleinen in Oost en West, of aan de kerk in West of aan De Notelaar of in het Park de Renesse.

  Nog beter ware het om de boodschappen te voet of met de fiets te doen. Met belgerinkel naar de winkel.

  Hoe dan ook moeten onze dorpskernen aangenamer worden, leuker. Bij de verkiezing van het mooiste plein in de provincie kwam Malle er om evidente redenen niet aan te pas.

  Van de dorpskerninrichting met aandacht voor wandelruimte, fietsruimte, parkeerruimte, voor een boom en een bloem, voor een bank, een vlag en een beeld moet dringend werk gemaakt worden. DBM zet het vooraan in de agenda.

  DBM heeft er steeds voor geijverd dat de middenstanders ook toegang krijgen tot het recyclagepark en dat ook zij, onder welbepaalde voorwaarden van de huisvuilophaling gebruik kunnen maken.

  Economie en ecologie samen in Malle.

  DBM heeft alles in het werk gesteld voor een sterke promotie van Malle, waardoor het aanbod op toeristisch en recreatief gebied aanmerkelijk is toegenomen. Malle heeft een imago gekregen.

  Dit is zowel naar horeca, middenstand als naar industrie toe van onschatbare waarde.

  Schepen van lokale economie DBM-er Jan Van Roey heeft dit alles weten te waarderen en heeft aan de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie, een mini KMO-beurs gekoppeld in 2006. Een nieuw initiatief ondersteund door de Provincie, met een aanmerkelijk succes.

  Voor de volgende legislatuur zijn dit onze aandachtspunten:

Industrie:

 • uitbreiding van het industrieterrein
 • betere invulling van het bestaande industrieterrein
 • logistieke ondersteuning bij grensoverschrijdende niet louter economische activiteiten
 • coördinatie van diensten, vergunningen en administratie bij één aanspreekpunt
 • oprichting van een Malse bedrijvenraad voor een voortdurend contact en wisselwerking met het gemeentebestuur
 • promotie van Malse producten en bedrijven
 • aandacht voor de mobiliteit, het woon- werkverkeer

Middenstand:

 • coherent contact met de middenstand via de middenstandsraad
 • logistieke én financiële steun bij organisatie zoals eindejaarsacties, kerstmarkt, braderij, Eneco Tour e.d.
 • herinrichting dorpskernen, met aandacht voor parkeermogelijkheden, voor aangenaam vitrinekijken, voor een fris dorpsgezicht

10. Gezonde Financiën - Efficiëntie

In de beleidsnota van de coalitie DBM — CdeV — GRIM van 2001 tot 2006 schreven wij onder meer het volgende:

“Een gezonde financiële structuur is voor een gemeentebestuur een absolute noodzaak. Deze legislatuur zal een financieel beleid voeren waarbij uitgaven en investeringen getoetst worden aan de inkomsten. De uitgaven zijn enorm toegenomen. Zo zijn de personeelskosten op 6 jaar tijd gestegen van 135 naar 180 mijoen BEF per jaar en de uitgaven voor gewone werkingskosten van 60 naar 80 miljoen BEF. Voornamelijk omwille van de inrichting van nieuwe diensten met bijkomend personeel en omwille van het uitvoeren van bijkomende taken die ons door de Overheden worden opgelegd. Op dit ogenblik heeft de gemeente Malle geen enkele financiële ruimte. Er dreigt een vrij algemene stijging van de lokale fiscale druk. Door een samenloop van omstandigheden en overheidsmaatregelen wordt het gemeentebestuur op korte en middellange termijn met enorme financiële uitdagingen geconfronteerd.
Op een moment dat op het Vlaamse en Federale niveau de fiscale druk - zij het eerder symbolisch — zakt, zal de gemeente genoodzaakt zijn haar voornaamste bron van inkomsten, de belastingen, op te trekken.”

Wij zijn dus verplicht geweest, net zoals 95 % van de andere Vlaamse gemeenten om onze belastingsvoeten op te trekken.

De noodzaak tot deze verhogingen lag hoofdzakelijk bij volgende gegevenheden:

 • de hervorming van de politie : de meerkosten van het statuut, de personeelsoverdracht van de federale ambtenaar, de werkings- en uitvoeringskosten van de lokale politie, het historische overtal aan commissarissen. In Malle goed voor een meerkost van € 600.000.
 • de door de Federale Overheid toegepaste verlaging van de personenbelasting van circa 10 %, waardoor dus ook het gemeentelijk aandeel zakt met 10 %.
 • de liberalisering van de energiesector, waardoor de jaarlijkse dividenden van gas en electriciteit zijn weggevallen. Voor Malle betekent dit 1,5 miljoen euro per jaar minder. Van de zogenaamde Eliaheffing is niets in huis gekomen.
 • de automatisering en informatisering
 • de stijging van de verplichte bijdragen en investeringen in rioleringen, sanering van vervuilde gronden. De stijging van de kosten inzake ruimtelijke ordening, mobiliteit, milieu.
 • toename van de steunverlening aan het OCMW met een doorgedreven verschuiving van RVA (federaal) naar OCMW (gemeentelijk)
 • sterk stijgende pensioenlasten
 • kortom: door overdreven planningsverplichtingen via convenanten allerhande, afwenteling van kosten en lasten naar de gemeenten, toezicht en controle op details, opleggen van steeds nieuwe taken worden de kosten van het Vlaams en Federaal beleid doorgeschoven naar de gemeenten.

In Malle is het niet anders. Toch is de positie van Malle als fiscaal vriendelijke gemeente niet gewijzigd. Onderstaande tabel geeft weer dat de ontvangsten per inwoner in Euro 884 Euro bedragen tegenover 1193 Euro in het Vlaamse land.

Malle leeft ook zuinig: een trouwens steeds afnemende schuld bedraagt 728 Euro per inwoner tegenover 1.385 Euro (bijna eens zoveel) voor het Vlaamse land.

Onderstaande tabellen situeren Malle met 7 % aanvullende personenbelasting en € 975 Onroerende voorheffing bij dat gedeelte van de gemeenten waar de belastingsdruk aan de lage kant is.

Dexia klasseert de belastingdruk in Malle op 82, waar de gemiddelde belastingdruk in Vlaanderen 100 bedraagt.

Toch belangrijk om weten, want DBM is echt geen beweging die kwistig is of uit is op het pesten van de burgers met belastingen. Om de boel te runnen zijn er uiteraard centen nodig. Deze werden en worden als een goed huisvader beheerd. Een aankoper wend trouwens aangesteld om alle inkopen te centraliseren.

Overigens heeft deze legislatuur de belasting op drijfkracht en enkele kleinere belastingen afgeschaft.

DBM is voor:

 • behoud en zo mogelijk verlaging van de bestaande belastingsvoeten. Malle moet een fiscaal vriendelijke gemeente blijven
 • een voortgezet sober maar efficiënt financieel beleid
 • blijvende inspanningen om de schuldenlast af te bouwen
 • waakzaamheid omtrent loon- en werkingskosten

11. Blik op het sportieve

Net zoals het socio-culturele gebeuren heeft sport een brede maatschappelijke betekenis:

 • het is goed voor de gezondheid
 • het bevordert de onderlinge vriendschap
 • het voedt de verantwoordelijkheidszin

Sport is plezier en een sterk wapen tegen de verzuring.

Het gemeentebestuur, o.l.v. schepen Jan Boeckx, heeft een sportbeleid gevoerd waardoor er zoveel mogelijk mensen in optimale kwaliteitsvolle omstandigheden konden sporten.

Er is een recordaantal aan sportclubs in Malle gevestigd, 54 in het totaal met een ontzettend brede waaier aan sportmogelijkheden.

DBM heeft altijd voorgehouden dat elke sportvereniging in eigen dorp aan bod moet kunnen komen.

Dit is rapper gezegd dan gedaan.

Intussen kan Malle over 7 sporthallen beschikken! Met name de 2 gemeentelijke sporthallen Berckhovenstraat, de 2 sporthallen van het Kon. Atheneum en sinds enkele jaren ook de sporthallen van Mariagaarde, van Maris-Stella en van het St.-Jan Berchmanscollege. Een belangrijke verwezenlijking van het huidig gemeentebestuur en een voorbeeldige samenwerking met de scholen.

Sport lokt meer sport uit en zo is er in feite telkenjare een groei vast te stellen en een grotere nood aan nog meer onderdak.

Net zoals de culturele verenigingen dienen de sportclubs heel wat minder aan huurgeld te betalen dan de werkelijke kostprijs. Een bewuste keuze van DBM, de sport ten goede.

Voor nog een bijkomende sporthal, die bovendien aan de eisen van vb. eersteklassezaalvoetbal voldoet, wordt uitgekeken naar privaat initiatief om in een PPS project tot de realisatie hiervan over te gaan.

Na 12 jaren zal het er dan ook eindelijk van komen: een atletiekpiste. Door Mariagaarde, met haar zeer befaamde sportschool, wordt een atletiekpiste aangebracht. Er is door het gemeentebestuur een overeenkomst aangegaan van medegebruik van deze piste, het aanbrengen van een lichtinstallatie en van sanitair (douches, wc’s) en kleedkamers, zodat de bloeiende atletiekvereniging vanaf 2007 een succesrijke groei tegemoetgaat.

Dit mag geen eindpunt zijn. In Beerse is er een speciale looppiste voor iedereen. Dit zou in Malle ook niet misstaan.

De voetbalvelden in de site Oost en West werden opgeheven en verplaatst naar de terreinen van resp. KVK Westmalle en KVC Oostmalle Sport.

Voetbal als één geheel op één plaats.

Ondertussen beschikken de jeugd- en andere verenigingen over meer spelruimte aan hun lokalen. Twee vliegen in één klap.

De aanleg van een mountainbikeparcours (MTB) verloopt zeer moeizaam door de stugge houding van enkele, intussen nog één, private eigenaar.

Desondanks werd het parcours de dag na de Enecotour ingereden door onze Belgische Kampioen David Willemsens.

De Karel Mintjens route voor ervaren wielertoeristen stuit ook op nog enkele weerstanden. Tijdens de legislatuur 2007-2012 moeten ook deze obstakels worden opgeruimd en dient de route erkend te zijn.

Desondanks worden er jaarlijks een 7-tal succesrjke MTB-routes georganiseerd door de lokale wielerclubs.

DBM is er ook voorstander van dat de cafetaria’s niet worden verpacht aan brouwerijen e.d., maar door de clubs kunnen worden uitgebaat zodat zij uit eigen inzet en arbeid inkomsten kunnen genereren.

De initiatieven van de sportdienst zijn intussen genoegzaam bekend : sportsalon, kennismakingsactiviteiten met de volkssporten, silveractionday, de kampioenenviering, de sportvakantiekampen o.m. gekaderd in de grabbelpasactiviteiten.

Sportpromotie richting verhoogde sportparticipatie.

De Malse senioren hebben kun gading ook gevonden in Sport-plus, wekelijkse sportactiviteiten voor 55-plussers. Begeesterd door onze DBM kandidate Erna Van den Langenbergh.

Het paapgooien is in Malle dé volkssport, met de klassieker in De Speelhoven aan kop.

Ondertussen beschikken de ruiters over hun bergings- en ontmoetingsruimte. Werden een aantal bijkomende petanquevelden aangelegd. Werd de omgeving van de sporthal opgefleurd, het meubilair vernieuwd.

Organisaties van hoogwaardige sportieve aard verdienen de participatie van de gemeente : de sluitingsprijs cyclo-cross, de fly-inn, de Eneco-Tour, het Europees kampioenschap basketbal voor mindervalide juniores.

En in 2009 organiseert Malle het Belgisch Kampioenschap Cyclo-Cross. Nu reeds aan te stippen in uw agenda!

Een minpunt tijdens de voorbije legislatuur waren de perikelen rond de sportraad. Vooral de visie over de missie van de sportraad waarbij een aantal sportraadsieden stelden dat het beleid op middellange en lange termijn een verantwoordelijkheid was voor de sportraad kwam in conflict met het gemeentebestuur en het college van burgemeester en schepenen.

Het zijn de verkozenen des volks die het beleid bepalen en politiek verantwoordelijk zijn.

Een adviesraad is er, zoals het woord het zelf zegt, om te adviseren.

Het is soms dansen op een dunne koord, maar ook daarover kan men struikelen.

DBM dankt hoe dan ook al diegenen die zich in de “oude” sportraad hebben ingezet en wenst al diegenen die zich in de “nieuwe” sportraad zetelen een vruchtbare samenwerking toe, waarin ieder zijn plaats kent.

DBM vindt overleg, coördinatie en participatie belangrijk. Nog belangrijker is de sportbeoefening zelf en deze is zowat het hoogste in de provincie.

DBM is dan ook voorstander van zo weinig mogelijk formaliteiten en formalisme bij de erkenning van de clubs en toekenning van de subsidies. Een erkenning hoeft niet alle jaren opnieuw te gebeuren.

Wat houdt DBM tot 2012 speciaal voor ogen:

 • voortdurende uitbreiding van de uitleendienst en van de logistieke steun aan de verenigingen
 • minder formalisme bij de erkenning en subsidiëring
 • aanleg van tennisvelden, een ontbrekende sporttak in Malle
 • afwerking van het MTB parcours en van de Karel Mintjensroute
 • Organisatie scholencross, sportsalon, vakantiesportweken, kennismakingsactiviteiten voor speciale sporten, silveractionday e.d.
 • nauwe samenwerking in hernieuwd vertrouwen met sportraad en sportdienst
 • de uitbouw van de atletiekpiste
 • aanbrengen van een looppiste zoals in Beerse
 • een PPS-project tot constructie van een doelmatige sporthal/evenementenhal, beantwoordend aan hoge vereisten
 • de Organisatie van het Belgisch Kampioenschap cyclo-cross in 2009

12. Solidariteit o.m. in het sociaal beleid

In haar visie op het sociaal beleid vertrekt DMB steeds van een aantal fundamentele rechten van iedere inwoner: het recht op huisvesting, op gezondheid, op voeding, op opvoeding, op werk.

Aandacht dus vooral voor de zwakkeren, de kansarmen binnen de gemeente.

Hiertoe is synergie nodig tussen het gemeentebestuur en het OCMW. Beiden vormen sinds enkele jaren het Sociaal Huis van Malle. Dit Sociaal Huis heeft als één der eersten in Vlaanderen een Sociaal Beleidsplan opgesteld, goedgekeurd door de gemeenteraad en de OCMW-raad. Door de hogere overheden wordt het actieve samenwerkingsbeleid op sociaal vlak in Malle geprezen en als voorbeeld gesteld.

Zonder de actieve medewerking van DBM zou dit alles niet mogelijk zijn. Denk maar aan dienstdoend voorzitter Jan Francken en de 2 andere OCMW raadsleden Jan Peeters en Willy Taeymans.

Er is vooreerst het driemaandelijks overleg gemeente — OCMW, het in dienst nemen van personeelsleden die deels voor het OCMW deels voor de gemeente werken (een unicum in Vlaanderen !), de oprichting en vlotte werking van het Sociaal Huis met bepaling van gelijke doelstellingen in het Sociaal Beleidsplan voor de diverse doelgroepen.

Zoals vooreerst de ouderen. De vergrijzing van de bevolking stelt de samenleving voor een belangrijke uitdaging : hoe kunnen we het leven van de oudere laag van de bevolking zo lang mogelijk aangenaam houden? Om die groeiende groep senioren te kunnen opvangen en het recht te verzekeren op waardig ouder worden zijn een reeks initiatieven genomen:

 • de bouw van een nieuw bejaardentehuis aan de Blijkerijstraat met aansluitend service-flats en een dienstencentrum
 • het stimuleren van het zo lang mogelijk thuiswonen en het nemen van initiatieven hiertoe:
  • ondersteuning van de mantelzorgers
  • inrichten van een gezelschapsdienst
  • bouwen van kangoeroewoningen (eerste publiek initiatief in Vlaanderen) waarbij een jong gezin boven een ouder gezin woont met wederzijdse hulp. Door dit “huisdelen” wordt intergenerationele solidariteit gekweekt.
  • Betaalbare en kwaliteitsvolle hulp aan huis: warme maaltijden; huishulp; klusjesdienst
 • het respecteren van de autonomie van de persoon en van het recht op waardig sterven voor eenieder

Een volgende groep mensen die het moeilijk hebben zijn de mindervaliden. De laatste jaren zijn er verschillende positieve veranderingen aangebracht voor mindervaliden, zowel qua dienstverlening als qua uitbouwen en aanpassen van openbare gebouwen. DBM blijft erover waken dat zij als volwaardige leden van onze gemeenschap dezelfde kansen krijgen als anderen. Belangrijk voor hen is de mobiliteit. Reeds vorige legislatuur werd een handicar aangekocht en werd de Minder Mobiele Centrale opgestart.

Dit zijn intussen, dank zij vele gemotiveerde vrijwilligers, vlot draaiende organisaties geworden. In 2006 werd een spiksplinternieuwe handicar in gebruik genomen.

Bij aanleg van kruispunten bekostigt de gemeente de blindengeleidetegels voor een veilige oversteek.

De toegangsmogelijkheden tot alle openbare gebouwen zijn nog niet overal gerealiseerd. Hier is nog werk te doen.

Ook voor mindervaliden geldt dat thuiszorg en zelfstandig wonen belangrijk is.

De kansarmen, mensen met een berg schulden, met een bestaansminimum, langdurig werklozen, gescheiden mensen en vrouwen met kinderlast, de pechvogels van deze maatschappij: zij moeten allemaal op discrete doch kordate manier geholpen worden, zodat ook zij tenvolle kunnen genieten van bepaalde rechten zoals het recht op wonen, op cultuur, op onderwijs, op werkgelegenheid.

De solidariteit en sociale cohesie dienen versterkt. Volgende specifieke maatregelen werden in Malle samen met DBM ondernomen:

 • de vrijetijdspas, om de participatie van minderbedeelden in het socio-culturele leven te verhogen
 • de convenant “school en armoede” ondertekend door alle Malse scholen, met eigen oplossingen i.v.m. hoge schoolrekeningen
 • de oprichting van een strijkatelier om langdurig werklozen terug op de rails te zetten.
 • het Sociaal Huis probeert de armoede in Malle in kaart te brengen om deze verder efficiënt te kunnen aanpakken.

Tenslotte zijn er de illegalen. Mensen vluchten weg om politieke of godsdienstige redenen of komen naar hier in de hoop een beter leven te hebben.

Ondanks de onmacht van een lokale overheid om de grond van het probleem op te lossen, heeft zij toch een belangrijke verantwoordelijkheid.

Malle zorgt voor een goede opvang en voor integratie. De vrijwilligers van de illegalenwerking zorgen voor zinvolle activiteiten. Samen met de dienst Toerisme werd het merkwaardige initiatief ontplooid: “Vreemd gaan in Malle” waar lokale inwoners geïntroduceerd worden in het leven van zowel legale als illegale allochtonen. Een voorbeeld!

Er zijn nog een heleboel aandachtpunten: preventieve gezondheidszorg in samenwerking met de lokale dokters en gezondheidswerkers, logowerking, poetsdienst, bedeling van warme maaltijden, hulp bij pensioenaanvragen, juridische dienstverlening, vraagstukken rond overlijden, rond waardig sterven, dementiecafé, tweedehandswinkel, wijkwerking tot voor- en naschoolse kinderopvang. Zovele vormen van hulpverlening die blijvend ontwikkeld worden. Een heel netwerk om het welzijn van onze sociaal zwakkeren te garanderen.

DBM vindt solidariteit de kernidee van samenleven.

Dit dient zich uit te strekken van kansarmen, gehandicapten, ouderen, eenzamen in eigen dorp, naar hongerlijdenden, slachtoffers van oorlogsgeweld, politieke vluchtelingen, sukkelaars uit andere landen.

De gemeente moet over internationale noden en crisissituaties permanente informatie verschaffen en bij acute noodgevallen daadwerkelijke ondersteuning verlenen. Dit is de voorbije jaren consequent gebeurd en zal worden verdergezet.

De ontwikkelingshulp moet in stijgende lijn gaan. Mede door educatieve projecten, zoals die nu in alle scholen worden gevoerd.

De komende legislatuur 2007-2012 zijn volgende punten voor DBM belangrijk:

 • realisatie van het nieuw OCMW-rusthuis voor zwaar zorgbehoevenden
 • realisatie van serviceflats in Oost- en Westmalle
 • uitbreiding van de wijkwerking naar meerdere wijken
 • gratis gezondheidspreventie
 • gratis openbaar vervoer voor zwakkere volwassenen en kinderen
 • respect voor huismoeders en —vaders
 • blijvende aandacht voor alle voorzieningen binnen het sociale netwerk
 • ondersteuning van thuiszorg
 • een stijgende lijn in ontwikkelingshulp
 • verdere uitbouw van Handicar en MMC

Tenslotte

 • De landbouw vormt een belangrijk segment van onze gemeente. Landbouw is een economische activiteit die in en met de natuur beoefend wordt om ons die producten te leveren die nodig zijn voor een evenwichtige, gezonde voeding.

  Er woedt een harde concurrentiestrijd in Europa, zelfs wereldwijd. Onze landbouwers worden overstelpt met reglementering en restricties.

  DBM wil een absolute vereenvoudiging van de paperasserij en een herwaardering voor de boerenstiel.

  Wie niet van de natuur houdt kan er niet mee werken. Wees maar gerust dat onze boeren in Malle weten waarmee ze bezig zijn.

 • Alle hiervoor uitgedrukte beleidspunten betreffen algemene punten.

  DBM beseft maar al te goed dat aandacht voor elk individueel probleem belangrijk is en hieraan in de mate van het mogelijke tegemoet moet gekomen worden. De kleinere wrevelpunten: de al weken losliggende tegel, de kapotte straatlamp, het te laat opgehaalde huisvuil, de verdwenen sticker, de netels voor uw voortuin, de verstopte buis, de onbeantwoorde brief, het automatisch antwoordapparaat ... moeten onze aandachtspunten blijven. In het besef dat het geen voorrangspunten zijn maar evenmin vergeetpunten.

  DBM komt ook hieraan tegemoet.